Własna firma w Danii

Firma w Danii – Informacje

Jeśli chcesz założyć firmę w Danii, prawdopodobnie zrobiłeś to z uwagi na trzy zasady gospodarki tego kraju: swobodnej konkurencji, wolnego rynku i braku ograniczeń w prowadzeniu biznesu. Dzięki tym zasadom Dania znajduje się na czele rankingów biznesowych i przyciąga wielu zagranicznych przedsiębiorców. Ta strona zawiera informacje, których powinieneś się zapoznać przed założeniem firmy w Danii, takie jak przepisy, podatki, terminy, dokumenty, opłaty i wiele innych

Jakie są formy działalności gospodarczej w Danii?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Danii należy wybrać formę prawną prowadzenia biznesu. Najczęściej wybierane są: działalność jednoosobowa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddział firmy zagranicznej. Ważne jest, że polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mają swobodę wyboru formy prawniej swojej firmy w Danii. firma dania - formy działalności

Zakładanie duńskiej firmy

Jeśli chcesz założyć firmę w Danii, musisz spełnić określone wymagania, które obowiązują dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, powinieneś zapoznać się z prawem i konkurencją na rynku, szczególnie w branży, w której planujesz działać. Jeśli planujesz pozostać w Danii dłużej niż kwartał, musisz złożyć wniosek o certyfikat pobytowy w urzędzie regionalnym. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, musisz zgromadzić kapitał początkowy w wysokości 10-25 tysięcy koron duńskich, który pozwoli na opłacenie tłumacza, licencji, usług biura doradczego czy księgowego, a także zakup sprzętu. Ważnym krokiem jest również wybór odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej oraz zapoznanie się z przepisami prawnymi, zezwoleniami, patentami, licencjami i oznakowaniem towaru.

Po weryfikacji, czy nazwa firmy jest unikalna, trzeba określić datę rozpoczęcia działalności oraz sporządzić plan finansowy firmy, przy współpracy z księgowym. Aby zarejestrować firmę, trzeba spełnić jeden z trzech warunków - być zatrudnionym w Danii, posiadać fundusz na pierwszy rok działalności firmy lub przedstawić umowę najmu lokalu, który będzie siedzibą firmy. Niektórzy decydują się również podpisać umowy z innymi przedsiębiorcami przed założeniem swojej firmy, co może być wymagane przy rejestracji. Ostatnim krokiem jest rejestracja w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw, co należy zrobić do 8 dni przed rozpoczęciem działalności. Agencja ta przekazuje dokumenty firmy do Urzędu Celno-Podatkowego - SKAT, który nadaje numer identyfikacji podatkowej CPR, niezbędny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Danii, warto zapoznać się z ustawami regulującymi tę kwestię. Wśród nich można wymienić:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Danii jest najprostszą formą biznesu. To popularny wybór ze względu na brak skomplikowanych procedur. Właściciel firmy odpowiada za wszystkie aktywa i pasywa, a także za zadłużenia. Jednoosobowa firma może zatrudniać pracowników, ale tylko właściciel ma wpływ na prowadzenie działalności.

Aby prowadzić działalność gospodarczą, konieczne jest uzyskanie numeru CPR, który można otrzymać po zarejestrowaniu firmy w Erhvervsstyrelsen (https://erhvervsstyrelsen.dk/). firma w danii - opodatkowanie

PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)

PMV to forma działalności o charakterze hobby, dedykowana dla początkujących w biznesie. W przypadku, gdy firma przekroczy roczny obrót w wysokości 50 tys. DKK lub zatrudni pracownika, konieczne jest zmienienie formy działalności na Enkeltmandszirksmhed (patrz poniżej). Nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale można dokonać jej w celu uzyskania numeru CVR. Właściciel firmy jest w pełni odpowiedzialny za jej działalność, co oznacza, że jej zyski i zadłużenie są jednocześnie zyskiem i zadłużeniem właściciela.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability company) jest jedną z najczęściej wybieranych przez duńskich przedsiębiorców form prawnych. W celu założenia spółki, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, konieczne jest podpisanie umowy założycielskiej i sporządzenie statutu przez udziałowców, a także wpłacenie początkowego kapitału, który minimalnie wynosi 50 tys. DKK. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały uregulowane w ustawie o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)

Spółka akcyjna odróżnia się od działalności jednoosobowej tym, że jej udziałowcy i współwłaściciele nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej za długi firmy. Wynika to z faktu, że spółka podlega innym przepisom podatkowym niż osoby zaangażowane w jej działalność. Aby założyć spółkę akcyjną, należy najpierw sporządzić umowę założycielską, zawierającą m.in. dane założycieli i zarządu firmy, nazwę, adres siedziby, rodzaj działalności i kapitał założycielski. Następnie należy sporządzić status spółki i dokonać wpłaty kapitału początkowego na firmowe konto bankowe, zwykle w wysokości 500 tys. DKK w gotówce lub innych aktywach. Warto zauważyć, że dokumenty muszą być sporządzone w języku duńskim, co może wymagać pomocy tłumacza.

Po sporządzeniu umowy założycielskiej i dokonaniu wpłaty kapitału początkowego, ważnym krokiem w rejestracji spółki akcyjnej jest zwołanie spotkania statutowego, zwane także posiedzeniem generalnym, na którym udziałowcy wybierają zarząd i radę nadzorczą. Zgodnie z wymogami prawnymi, rada nadzorcza musi składać się przynajmniej z trzech osób, a decyzje podejmowane są większością głosów. Ostatnim krokiem w procesie rejestracji jest zarejestrowanie firmy w duńskim rejestrze handlowym, dzięki czemu firma otrzymuje numer ewidencyjny CVR, odpowiadający polskiemu numerowi REGON. Po zarejestrowaniu firmy w rejestrze, konieczne jest dokonanie rejestracji w urzędzie podatkowym o nazwie Told-og Skatteregion.

Spółka jawna (Interesselskab - I/S)

Minimalnie dwie osoby fizyczne lub prawne mogą założyć spółkę jawna, która nie wymaga wpłacania kapitału zakładowego, jednak wniesiony wkład i nabyte mienie później stanowią majątek spółki. Wymagane jest podpisanie umowy założycielskiej, która musi zostać przedstawiona podczas rejestracji, wraz z wnioskiem rejestracyjnym i innymi dokumentami do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu w ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy. W wyniku tej procedury spółka otrzymuje numer Centralnego Rejestru Firm - CVR (https://datacvr.virk.dk/). Ważne jest również, że spółka jawna w Danii nie ma osobowości prawnej, ale ma prawo do zawierania umów, pozwania i być pozwana.

Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)

Polskie firmy mogą utworzyć oddział na terenie Danii, pod warunkiem, że ich spółka zarejestrowana w Polsce ma podobną formę prawną do formy obowiązującej w Danii (np. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Zarejestrowanie oddziału nie wymaga angażowania środków finansowych w postaci kapitału akcyjnego, jak to jest w przypadku spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja oddziału może być dokonana drogą elektroniczną poprzez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk. W celu dokonania rejestracji należy zgromadzić dokumenty dotyczące polskiej spółki, w tym sprawozdanie finansowe z ostatniego roku oraz formularz rejestracyjny. Następnie, po wpisaniu nazwy polskiej spółki, formy prawnej firmy, przedmiotu działalności, sumy kapitału akcyjnego, numeru KRS, adresu i nazwy duńskiego oddziału, przedmiotu działalności oddziału, danych personalnych i adresów osób upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii, formularz należy przesłać do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw. firma dania - co warto wiedzieć

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej powstaje zwykle, aby działać w imieniu firmy macierzystej i promować jej produkty i usługi (nie ma prawa do dokonywania sprzedaży). Taka forma działalności nie ma osobowości prawnej i za jej zobowiązania odpowiada firma, którą reprezentuje. Duńskie prawo nie reguluje tej formy działalności w żaden sposób.

Spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S)

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, gdzie co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada nieograniczenie za zobowiązania, a co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada jedynie sumą wkładu. W Danii, popularnym rodzajem spółki komandytowej jest Partnerselskaber (P/S), gdzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są spólnikami. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do udziałów w spółce, co oznacza, że mogą odpowiadać za zobowiązania tylko w wysokości kapitału zakładowego lub określonych sum

Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT)

Przedsiębiorcy, którzy planują prowadzić własną firmę na terenie Danii, muszą dokonać zgłoszenia do Rejestru RUT, aby umożliwić duńskim władzom nadzór nad firmami zagranicznymi. Zgłoszenie można dokonać przez stronę virk.dk, a należy to zrobić przed rozpoczęciem działalności (najpóźniej w dniu rozpoczęcia). Każda zmiana musi również zostać zgłoszona (najpóźniej do 1 dnia roboczego przed wprowadzeniem zmiany). Brak zgłoszenia lub posiadanie nieaktualnych informacji w Rejestrze RUT może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez Inspektora Pracy (do 20 tys. koron duńskich w przypadku powtarzającego się naruszania przepisów).

Dodatkowo, każdy pracujący na terenie Danii (zarówno pracodawcy, jak i pracownicy) powinien zgłosić się do Rejestru RUT.

Po rejestracji w Rejestrze RUT każda osoba otrzymuje indywidualny numer, który jest niezbędny w kontaktach z wieloma duńskimi urzędami. W niektórych branżach pracodawcy wymagają od pracowników przed rozpoczęciem pracy dostarczenia potwierdzenia posiadania numeru RUT.

Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening / Brugsforening)

Stowarzyszenie spółdzielcze to podmiot prawa, który powstaje na podstawie umowy stowarzyszeniowej. W oparciu o ten dokument, stowarzyszenie może sprzedawać i przetwarzać produkty, jak również kupować i sprzedawać towary innym podmiotom prawnym. Członkowie stowarzyszenia są odpowiedzialni za jego zobowiązania w ograniczonym zakresie. W celu prawidłowej identyfikacji, stowarzyszenie, podobnie jak inne formy działalności, musi zawierać skrót określający jego formę prawną - A.m.b.a - w swojej nazwie.

Osoby fizyczne w Danii

W Danii osoby fizyczne są zobowiązane do płacenia podatku, który składa się z dwóch części:
  1. Liniowy podatek municypalny, który jest płatny na rzecz władz lokalnych i jest określany przez każdy region indywidualnie. Średnio wynosi on 32%.
  2. Progresywny podatek płacony na rzecz skarbu państwa, którego stawka zależy od wartości uzyskiwanego dochodu. Dla dochodów poniżej 42 tysięcy koron wynosi on 5,64%, a dla dochodów powyżej 42 tysięcy koron wynosi 15%.

Ponadto istnieje możliwość dobrowolnego opłacenia podatku kościelnego, którego stawka waha się między 0,44 a 1,5%.

Podatki w Danii

W Danii wszyscy - zarówno przedsiębiorcy prowadzący swoją firmę, jak i osoby zatrudnione na terenie kraju - są zobowiązani do opłacania podatków. Stawki podatkowe różnią się w zależności od rodzaju działalności. Pracownicy duńskich firm, właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, a także prezesi spółek i udziałowcy podlegają różnym formom podatków. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie podatki w Danii mają charakter progresywny, co oznacza, że wysokość progu podatkowego zależy od poziomu dochodów.

Duńskie spółki

W Danii spółki są zobowiązane do zapłacenia podatku w wysokości 22% swojego rocznego dochodu. Jeśli łączna wartość obrotów firmy w ciągu 12 miesięcy przekroczy kwotę 50 tysięcy koron duńskich, to przedsiębiorstwo staje się płatnikiem podatku VAT w wysokości 25%.

Działalność jednoosobowa

SKAT, czyli duński urząd skarbowy, traktuje przychody z prowadzenia działalności jednoosobowej jako równoważne z przychodami właściciela firmy. W przypadku samozatrudnienia, dochód podlega jednorazowemu opodatkowaniu, a zatem wystarcza tylko jedno zeznanie podatkowe. firma w danii - przychody właściciela

Jakie są obowiązki duńskiego pracodawcy

Osoby planujące założenie firmy w Danii, oprócz rozważenia kwestii podatkowych, zwłaszcza w przypadku planowanego zatrudniania pracowników, powinny zwrócić uwagę na przepisy prawa pracy. Jednym z ważnych aspektów jest ustawa Ansættelsesbevis loven, która mówi o wymogu zapewnienia dokumentu zatrudnienia dla pracowników, którzy byli lub będą zatrudnieni na pełny etat przez co najmniej miesiąc. Dokument ten musi zawierać jasne i szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia.

W Danii stosunki pracy są uregulowane umowami zbiorowymi, które są wynegocjowane między związkami zawodowymi a pracodawcami. Warunki pracy, które są określone w tych umowach, dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są członkami związków zawodowych. firma dania - BHP

Dania – VAT

W Danii podatek VAT jest nakładany na wszystkie towary i usługi, którymi firma obraca. Podatek ten jest nazywany podatkiem od wartości dodanej i jego stawka jest stała i wynosi 25%. firma w danii - podatek VAT Aby zarejestrować firmę jako płatnika VAT, należy to zrobić przed rozpoczęciem dostaw towarów i świadczenia usług, a rejestrację można dokonać przez stronę internetową RUT, czyli Rejestr Zagranicznych Dostawców (virk.dk). Ważne jest, że odbiorcy usług w Danii także są zobowiązani do rejestracji jako płatnicy VAT, nawet jeśli świadczą usługi przedsiębiorstwom, które nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT.

W Danii istnieje procedura odwrotnego obciążenia, zgodnie z którą kupujący przejmuje odpowiedzialność za zapłatę podatku VAT. Firmy zagraniczne, które zawierają umowy z duńskimi firmami, nie muszą martwić się o płatność VAT w Danii i nie powinny go wpisywać na fakturze. W fakturze należy uwzględnić jedynie wartość towarów (netto), numer przedsiębiorstwa (nabywcy) oraz dopisek "Reversedcharge".

CIT – Podatek

W Danii wpływy z podatków od osób prawnych stanowią około 8% ogólnych wpływów podatkowych. Podstawa naliczenia podatku to całkowity dochód firmy, wliczając w to dochód z kapitału. Podatek ten obejmuje spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związki spółdzielcze, stowarzyszenia, a także oddziały i stałe przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorstw. Wszystkie te podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

FAQ

Jakie wydatki można uwzględnić w odliczeniu od podatku w Danii?
W Danii istnieje możliwość odliczenia od podatku wcześniej pobranych składek na emeryturę, alimentów na dzieci, składek ubezpieczeniowych, kosztów dojazdu do pracy oraz kosztów wyżywienia. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ciągu siedmiu lat odliczenia te mogą zostać zweryfikowane przez duński urząd skarbowy, aby upewnić się, że podane wydatki są prawdziwe.

Kto jest zobligowany do posiadania certyfikatu pobytu?
W celu dłuższego pobytu w Danii, przekraczającym 3 miesiące, wymagany jest certyfikat pobytowy, który musi zostać uzyskany przed planowanym pobytem. Dodatkowo, przedsiębiorca chcący rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Danii, musi posiadać ten certyfikat (przed zarejestrowaniem firmy). Wniosek o certyfikat pobytowy można złożyć w Urzędzie Regionalnym Danii, a adres strony internetowej to https://familieretshuset.dk/.

Jaka jest górna granica opodatkowania dochodu w Danii?
Osoby fizyczne w Danii są objęte maksymalnym opodatkowaniem, które nie może przekroczyć 59 procent ich dochodu.

Co oznacza system LetLøn?
LetLøn jest systemem dostępnym poprzez stronę internetową duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT), który umożliwia prowadzenie dokumentacji płacowej dla pracowników. Pracodawca wpisuje ustaloną stawkę godzinową dla pracownika, a następnie LetLøn oblicza podatki oraz koszty wymagane do rocznego rozliczenia.

Co oznacza NemID?
NemID to narzędzie identyfikacyjne wydawane wszystkim firmom w Danii. Aby zamówić NemID poprzez stronę https://www.nemid.nu/dk-da/, należy posiadać ważny paszport, duńskie prawo jazdy lub dokument potwierdzający zameldowanie w Danii. Opcja ta nie jest dostępna dla osób, które nie spełniają tych wymagań.

Które adresy stron internetowych związanych z Danią są godne uwagi?

Co oznaczają skróty używane w nazwach firm działających w Danii?
Poniżej przedstawione są skróty, które określają formę prawną danej nazwy działalności gospodarczej w Danii:
Wszystkie nazwy działalności gospodarczej w Danii muszą zawierać odpowiedni skrót określający formę prawną, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Kto ponosi odpowiedzialność za opłacanie podatku VAT w Danii?
Jeśli roczne obroty działalności przekroczą kwotę 50 tysięcy koron duńskich, to taka działalność staje się płatnikiem 25-procentowego podatku VAT.

Które usługi świadczone w Danii nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Poniżej przedstawione są usługi, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT w Danii:
Wszystkie te usługi są zwolnione z podatku VAT w Danii.

Jakie dane są wymagane podczas procesu rejestracji w RUT w Danii?
Warto zauważyć, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek i niezatrudniające pracowników muszą zarejestrować się w RUT tylko wtedy, gdy świadczą usługi w branży budowlano-konstrukcyjnej lub w zakresie montażu i napraw maszyn i urządzeń. W takiej sytuacji podczas rejestracji należy podać nazwę, adres i dane kontaktowe firmy, przedział czasowy i miejsce wykonywania zadania, kod klasyfikacji sektorowej firmy oraz opcjonalnie numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia i numer CVR duńskiego usługodawcy.

Jednak, jeśli firma zatrudnia pracowników, należy uzupełnić powyższe informacje o dane osobowe pracowników delegowanych, czas trwania delegowania oraz potwierdzić ich ubezpieczenie podczas pracy i zabezpieczenie świadczeniowe.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

100 odpowiedzi na artykuł "Firma w Danii"

Roland
Jak założyć spółkę w Danii?
ODPOWIEDZ
Lucek41
Aby rozpocząć własną działalność w Danii, należy złożyć wniosek przez stronę internetową duńskiej Agencji Przedsiębiorstw i Handlu - DCCA (Danish Commerce and Companies Agency) na stronie erhvervsstyrelsen.dk.

Sun
Cześć wszystkim, jestem ciemny w tym biznes w Danii od czego zacząć muszę?
ODPOWIEDZ
ajman
Wpisz w google taką fraze: biznes w Danii krok po kroku, tam będziesz miał multum artykułów. ;)
Gabrysia
Powiedzcie mi proszę. Firma w Danii plusy i minusy jakie są?
ODPOWIEDZ
Kazik
Prowadzenie firmy w Danii ma wiele plusów, takich jak stabilne środowisko biznesowe, wysoki standard życia, wykwalifikowana siła robocza oraz innowacyjne środowisko. Jednak wiąże się także z niektórymi minusami, takimi jak wysokie koszty, konkurencja, ścisłe przepisy i biurokracja, oraz konieczność zrozumienia i komunikacji w języku duńskim. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu firmy w Danii, warto dokładnie ocenić te czynniki i ich wpływ na Twoją działalność.
Radono
formy działalności gospodarczej w Danii - która by była najlepsza na początek?
ODPOWIEDZ
Damian
własny biznes w Danii to spora odpowiedzialność. Na początek wybrały jednoosobową działalność, żeby sprawdzić z czym to się wiąże...
KOLOVE
heh, a jaki biznes w Danii polecacie otworzyć?
Hnah4
Cześć gdzie dotację na założenie firmy w Danii mam złożyć?
ODPOWIEDZ
LiveOx
Hej, aby złożyć wniosek o dotację na założenie firmy w Danii, warto skontaktować się z instytucjami takimi jak Duńska Agencja Rozwoju Gospodarczego (Danish Business Authority) lub regionalnymi agencjami rozwoju. Można również rozważyć fundusze europejskie jako potencjalne źródło finansowania.
Angelika77
Jak już jesteśmy w temacie: jak założyć działalność gospodarczą w Danii?
Gernak
Szybkie pytanko - Polska firma w Danii to dobry pomysł?
ODPOWIEDZ
Kaikatek
Myślę, że tak. :)
Mikołaj
Oczywiście ! jak najbardziej.
Relokter
Tak się zastanawiam,,, firma jednoosobowa w Danii to bedzie dobry wybór?
ODPOWIEDZ
Hanuka
Decyzja o założeniu firmy jednoosobowej w Danii zależy od wielu czynników
Relokter
np jakich?
Kacper
Firma w Danii koszty, czy są duże w porównaniu z innymi krajami?
ODPOWIEDZ
markus
Koszty prowadzenia firmy w Danii mogą być relatywnie wysokie w porównaniu z niektórymi innymi krajami. Wynagrodzenia pracowników są wysokie, a system podatkowy jest rozbudowany. Koszty najmu nieruchomości i energii również mogą być wyższe. Niemniej jednak, Dania oferuje stabilne środowisko biznesowe, wysoką jakość infrastruktury i wsparcie dla innowacji.
Wamakalak
Cześć - NIP duński jak sprawdzić?
ODPOWIEDZ
Teragon
Aby sprawdzić duński numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy, można skorzystać z narzędzi online, takich jak duński rejestr handlowy (Virksomhedssøgning) lub europejski rejestr VAT (VIES).
Mydlo1
Jak przebiega rejestracja firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Malkey
Też jestem ciekawy... ktos coś?
Radek
pomoc w wejściu na duński rynek, ktoś mi może pomóc?
ODPOWIEDZ
putahake3
Dania otwieranie biznesu- Jakie są procedury i wymagania?
ODPOWIEDZ
KasiaF
Hejka, chcę otworzyć biznes w Danii, czy potrzebuję do tego biura rachunkowego?
TYTUS
Biuro rachunkowe może zapewnić Ci wsparcie i doradztwo w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych, oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Jakob
Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwo w Danii?
ODPOWIEDZ
Karolcia
Witaj, prowadzenie przedsiębiorstwa w Danii niesie ze sobą wiele korzyści. Kraj ten cieszy się stabilną gospodarką, a duński system prawny zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dla przedsiębiorców.
Wikisak
Jaką konkretną pomoc w otworzeniu biznesu w Danii można otrzymać?"
Ixxe
Przy otwieraniu biznesu w Danii istnieje różnorodna pomoc dostępna dla przedsiębiorców. Możesz skorzystać z wsparcia instytucji takich jak duńskie agencje rozwoju gospodarczego, które oferują doradztwo biznesowe, szkolenia oraz informacje na temat lokalnego rynku.
RedKen75
Cześć, jakie są perspektywy rozwoju biznesu w Danii?
ODPOWIEDZ
Bloon622
Biznes w Danii oferuje obiecujące perspektywy rozwoju. Kraj ten cieszy się stabilną gospodarką, wysokim poziomem innowacyjności oraz korzystnymi warunkami dla przedsiębiorczości. Duńska infrastruktura jest dobrze rozwinięta, a system prawny zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności gospodarczej. Ponadto, Dania ma otwarty rynek, sprzyjając globalnej wymianie handlowej.
Hubcio
Jakie są pierwsze kroki, jeśli chcę założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Joowita
Jeśli chcesz założyć firmę w Danii, pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymaganymi dokumentami i formalnościami. Będziesz musiał dostarczyć swoje dane osobowe, plan działalności firmy oraz zarejestrować się w duńskim rejestrze handlowym. Ponadto, ważne jest ustalenie kapitału zakładowego, który różni się w zależności od rodzaju spółki. Należy również pamiętać o przepisach podatkowych i rachunkowości, a także o lokalnych regulacjach dotyczących zatrudnienia i licencji w odpowiedniej branży. Ważne jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym i prawnym, aby zapewnić poprawne przestrzeganie przepisów i dobrą strategię biznesową. Powodzenia w zakładaniu firmy w Danii!
Gate
Siema, jak założyć firmę w Danii, ma ktoś z was doświadczenie? Po za tym bardzo fajny artykuł
ODPOWIEDZ
Weronikaa4
Hej, przy zakładaniu firmy w Danii będziesz musiał dostarczyć paszport lub dowód tożsamości, plan działalności, informacje dotyczące udziałowców i zarządu, a także adres zamieszkania. Musisz też zarejestrować się w duńskim rejestrze handlowym.
mietek99
zakładanie firmy Dania - proszę pilnie o firmę która mi pomoże ogarnąć wszystko
ODPOWIEDZ
Bratek9
Jaką działalność gospodarcza Dania zamierzasz otworzyć?
Lucjan522
Ja oferuje pomoc w założeniu firmy w Danii, jeśli jesteś pewny tego co będziesz chciał robić, zostaw do Siebie kontakt.
Rafik884
Witam wszystkich, mam takie pytanie czy opłaca się założyć firmę w Danii w 2023 roku?
ODPOWIEDZ
Ewcia
No jasne,że tak jesli potrzebujesz pomoc w założeniu firmy w Danii to daj znać! Zadziałamy w tym temacie.
StaniekKa
No właśnie ja z takim tematem założenie firmy Dania pomoc potrzebuje osoby doświadczonej, Pani wygląda na taką.
Weronikaa
Jak szybko można otworzyć działalność w Danii?
ODPOWIEDZ
Adwo
Już Ci odpowiadam Weronika. Ogólnie rzecz biorąc, założenie jednoosobowej działalności gospodarczej może być stosunkowo szybkie i może zostać wykonane w ciągu kilku dni, jeśli wszystkie wymagane dokumenty są w porządku i rejestracja przebiega sprawnie.
Weronikaa
Dziękuję!
Pragio43
Siemanko, jakie są koszty otwarcia firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Oskar
Koszty otwarcia firmy w Danii mogą być zróżnicowane i będą zależeć od różnych czynników, takich jak rodzaj działalności, skala przedsięwzięcia, liczba pracowników, zakres usług profesjonalnych, jakie będziesz potrzebować, oraz inne lokalne i prawne wymagania.
Pragio43
A na przykład jednoosobowa działalność jaki to koszt mniej więcej?
Oskar
To będzie jakieś 10 000 DKK
Michal525
Czy trudno jest otworzyć firmę w Danii? Mój kolega otwierał, ale to było kilkanasice lat temu coś się zmieniło do tej pory?
ODPOWIEDZ
markus
Trudność otwierania firmy w Danii może zależeć od wielu czynników, w tym od rodzaju działalności, doświadczenia przedsiębiorcy oraz znajomości lokalnych przepisów. Dania znana jest jako kraj przyjazny dla przedsiębiorców, ale proces zakładania firmy może wymagać czasu i staranności.

Co do ewentualnych zmian od czasu, gdy Twój kolega otwierał firmę, warto pamiętać, że przepisy i wymogi prawne mogą ulec zmianie w ciągu kilku lat. Dania często wprowadza nowe regulacje, które mają na celu ułatwienie działalności gospodarczej i przyciągnięcie inwestorów.
Danka
Potrzebuje pomoc przy otwieraniu firmy w Danii ktoś coś może mi doradzić? prosze
ODPOWIEDZ
Heniek
Konkretnie w czym jest kłopot? Może jestem w stanie Ci pomóc.
Danka
Bo zakładanie firmy w Danii to dla mnie czarna magia, szukam kogoś kto mi w tym pomoże, ogarnie wszystkie formalności itp
Heniek
Chętnie pomogę w takim razie:)
Kkkiper
firma w Danii - jak założyć?
Jola64
Czym jest spółka w Danii?
ODPOWIEDZ
Rachel
W Danii spółka to forma prawnego związku co najmniej dwóch osób, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągnięcia określonych celów
Jcek
Czy firma w Danii księgowość jest trudna?
ODPOWIEDZ
Gangek
Czesc, trudność prowadzenia księgowości w Danii może zależeć od kilku czynników, w tym od Twojego doświadczenia w księgowości, skali działalności firmy oraz znajomości lokalnych przepisów podatkowych i księgowych. Ogólnie rzecz biorąc, księgowość w Danii może być wymagająca, ale także dobrze zorganizowana i przejrzysta.

Eryk
Jak mogę założyć firmę w Danii i jakie kroki powinienem podjąć, aby rozpocząć działalność w tym kraju?
ODPOWIEDZ
Hernak
Myślę, że lepiej skorzystać z jakiś usług prawnych albo księgowych.
Luisia
Pomóżcie inni mówią tak, inni tak jak to jest prowadzenie firmy w Danii jest takie ciężko jak to mówia?
ODPOWIEDZ
Rafal
Luisia, prowadzenie firmy w Danii może być odbierane różnie przez różnych przedsiębiorców. Pomimo że Dania ma wiele pozytywnych aspektów dla przedsiębiorców, istnieją również pewne wyzwania, które mogą być postrzegane jako trudne przez niektórych.
Bel
Takie mam pytanki, czym się zajmuje doradztwo dla firm w Danii?
ODPOWIEDZ
Robokos
Hejj, jak działa firma w Danii?
ODPOWIEDZ
Filip
Hej, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Danii, należy zgłosić się do duńskiej agencji skarbowej, która jest odpowiedzialna za rejestrację firm. Agencja ta nazywa się Skattestyrelsen, a jej odpowiednikami są lokalne skarbówki w różnych regionach kraju.

Możesz zgłosić się osobiście do lokalnego biura Skattestyrelsen lub skontaktować się z nimi online w celu zarejestrowania działalności gospodarczej.
Robokos
Dzięki!
JuliaP
Są jakieś firmy, które oferują pomoc dla firmy w Danii w prowadzneiu biznesu itp?
ODPOWIEDZ
Jeezy
Tak, istnieją firmy i konsultanci biznesowi w Danii, którzy oferują wsparcie i pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firmy np:https://proaktif.dk/
Liban
jak założyć biznes w Danii zajmującej się produkcją miodu?
Olga1
Mam takie wątpliwości, czy sporo formalności przy zakładaniu firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Juura
Hej. Zakładanie firmy w Danii wiąże się z pewnymi formalnościami, ale ogólnie proces jest stosunkowo prosty i przejrzysty.
Janek747
Chcę założyć firmę w Danii, potrzebuje jakieś konsultacji...
ODPOWIEDZ
Micheall
Cześć Janek, świetnie, z przyjemnością Ci pomogę w konsultacjach dotyczących założenia firmy w Danii, napisz do mnie wiadomość
Memkalin999
Czy Dania jest przyjazna przedsiębiorcom?
ODPOWIEDZ
Veran3
Tak, Dania uważana jest za przyjazny kraj dla przedsiębiorców.
MilenaSak
Cześć czy warto mieć biznes w Danii? Czy początkujący sobie poradzi?
ODPOWIEDZ
Gamki
Cześć! Decyzja o założeniu firmy w Danii, podobnie jak w każdym kraju, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, rynek docelowy, kapitał, umiejętności zarządzania i wiele innych.
Mikołaj7
Siema, firma w Danii za i przeciw jakie są wasze opinie?
ODPOWIEDZ
Lukias
Zalety

Proces rejestracji: Założenie firmy w Danii jest stosunkowo prostym procesem, a rejestracja może być przeprowadzona online, co ułatwia całą procedurę.

System podatkowy: Dania ma stosunkowo przyjazny system podatkowy dla przedsiębiorców. Stopa podatku dochodowego dla firm wynosi jedną z najniższych w Europie.

Progresywny klimat biznesowy: Dania jest znana z progresywnego i przyjaznego klimatu biznesowego, a duński rynek oferuje wiele możliwości rozwoju dla różnych branż.

Dostęp do rynków europejskich: Dania jest częścią Unii Europejskiej, co pozwala firmom na łatwiejszy dostęp do innych rynków w UE.

Elastyczny rynek pracy: Dania ma elastyczny rynek pracy, co może ułatwić rekrutację i zatrudnienie pracowników.

Przeciw

Wysokie koszty życia i pracy: Dania jest znanym krajem o wysokim koszcie życia i pracy, co może wpłynąć na wynagrodzenia pracowników i koszty prowadzenia biznesu.

Konkurencja: Pomimo przyjaznego klimatu biznesowego, wiele branż w Danii jest silnie konkurencyjnych, co może stanowić wyzwanie dla nowo powstałych firm.

Język: Choć w Danii wielu mieszkańców mówi w miarę płynnie po angielsku, komunikacja biznesowa może być utrudniona przez język duński.

Biurokracja: Podobnie jak w każdym kraju, istnieje pewna biurokracja związana z zakładaniem i prowadzeniem firmy, co może wymagać czasu i wysiłku.
Julita
Hejo tutaj kobieta, dlatego też przychodzę aby zapytać. Co zrobić, żeby założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Leszek2323
Założenie firmy w Danii jest dość prostym procesem, ale wymaga spełnienia kilku formalności. Dlatego warto skorzystać z usług.
Dopomaga
jak zacząć biznes w Danii, ktoś coś do pomoże mi?
Jowitka
Ja też szukam pomocy w założeniu firmy w Danii, bardzo prosze o doradzenie...
KarolinaO
Własna firma w Danii to moje marzenie, może kiedyś się uda.
ODPOWIEDZ
Maniek
Na pewno się spełni trzymam kciuki :-]
Kasia
Hej, opłaca się załozyć biznes w Danii w 2023?
ODPOWIEDZ
Karol
No jasne, że tak! ;)
Łucja99
Najgorsze jest w biznesie to podatki Dania ma nie za fajnie
BadHanko
Dania zakładanie działalności jest proste i szybkie, każdy tylko straszy, aby pewnie zniechęcić. ;)
Roberrt
Halo,Halo księgowy Dania poszukiwany na już! Jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na priv.
ODPOWIEDZ
Marcin5
Zapraszam do kontaktu. Zobaczymy co możemy Panu doradzić:)
Weronika833
Polecam tego Pana, świetna obsługa.
Tymoteusz64
Cześć! Trafiłem tutaj przypadkowo, fajny artykuł. Mam takie pytanie Jak założyć firmę w Danii? Jestem totalnie świeży w tym temacie, a razem z żoną chcemy założyć firmę.
ODPOWIEDZ
AdrianPL
Tymoteusz, a jaką działalność chcesz założyć?
Tymoteusz64
Handel kwiatami, drzewkami.
BirdX
Zanim zaczniesz - firma w Danii co musisz wiedzieć:

Typ firmy: W Danii możesz założyć różne rodzaje firm, takie jak jednoosobowa firma (Enkeltmandsvirksomhed), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) lub spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S). Wybór typu firmy zależy od twoich celów biznesowych i oczekiwanej struktury organizacyjnej.

Rejestracja firmy: Proces rejestracji firmy w Danii odbywa się w Agencji ds. Firm i Handlu (Erhvervsstyrelsen). Musisz zarejestrować swoją firmę w Centralnym Rejestrze Firm (CVR), gdzie otrzymasz unikalny numer identyfikacyjny, który jest niezbędny do prowadzenia działalności.

Kapitał zakładowy: W przypadku spółek ApS i A/S konieczne jest wpłacenie minimalnego kapitału zakładowego. Kwota ta może się różnić, więc warto sprawdzić aktualne wymagania.

Przeznaczenie działalności: Musisz określić, jaką działalność będzie prowadzić twoja firma. W niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie specjalnych licencji lub zezwoleń.

Podatki i księgowość: Dania ma złożony system podatkowy, dlatego warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby zrozumieć swoje zobowiązania podatkowe i obowiązki księgowe. Warto również zapoznać się z korzyściami podatkowymi i ulgami, które mogą być dostępne dla przedsiębiorców.

Pracownicy: Jeśli planujesz zatrudniać pracowników, musisz spełniać wymogi dotyczące umów o pracę, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy.

Język: Duński jest głównym językiem biznesowym, ale w wielu miastach znajdziesz osoby mówiące po angielsku. Niemniej jednak warto mieć podstawową znajomość języka duńskiego, co ułatwi komunikację z lokalnymi klientami i partnerami.

Kultura biznesu: Zrozumienie kultury biznesowej w Danii może pomóc w nawiązywaniu relacji z lokalnymi klientami i partnerami. Duńczycy są zazwyczaj otwarci na innowacje i nowe pomysły, ale szanują również punktualność, uczciwość i profesjonalizm.
Potrzebujesz księgowości w Danii?