Znaczące płaszczyzny duńskiej księgowości

Księgowość w Danii – Wprowadzenie

Księgowość w Danii dotyczy różnych form działalności gospodarczej, ale trzeba pamiętać, że wymagania dotyczące księgowości mogą się różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Właściciele firm powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi dokumentacji, terminów, podatków i prawa. Można prowadzić księgowość samodzielnie lub skorzystać z pomocy księgowych. W Danii dostępnych jest wiele biur księgowych, jednak należy wybrać zaufane biuro.

W Danii, księgowość jest złożonym zagadnieniem, obejmującym wiele kwestii, takich jak obowiązki sprawozdawcze, rozliczenia przedsiębiorstw, audyt, dokumentację, terminy, koszty i stawki dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, rejestrację działalności, podatki, ubezpieczenia, zasiłki, meldunek, pozwolenia, korekty dokumentów, obowiązki pracodawcy oraz systemy Nemkonto, Tastsely, Pension, CPR, A-kasse i kartę zdrowotną. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, dlatego przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nimi dokładnie jeszcze przed rozpoczęciem działalności w Danii.

Ważne akty prawne w Dani

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat księgowości w Danii, na tej stronie znajdziesz wiele przydatnych informacji. Jednak, w celu dalszego poszerzenia swojej wiedzy, warto zapoznać się z poniższymi aktami prawnymi.
 1. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć własną działalność na terenie Danii, powinni zapoznać się z przepisami prawa odnoszącymi się do księgowości w tym kraju: ksiegowość w danii - ustawy
 2. Przedsiębiorcy powinni również zwrócić uwagę na następujące akty prawne, które są ważne dla ich działalności:
  • Umowa o pomocy wzajemnej w sprawach celnych z 1992 roku reguluje zasady współpracy między Polską a Danią w dziedzinie celnej.
  • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 1990 roku określa zasady inwestowania w Polsce przez duńskie przedsiębiorstwa oraz polskich przedsiębiorców w Danii.
  • Umowa o współpracy w zakresie energetyki z 1990 roku określa zasady współpracy między Polską a Danią w dziedzinie energetyki.
  • Umowa podpisana w 1999 roku między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP oraz Ministerstwem Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Królestwa Danii reguluje współpracę obu krajów w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  • Umowa o współpracy przemysłowej, naukowej i technicznej z 1974 roku określa zasady współpracy w dziedzinie przemysłu, nauki i techniki między Polską a Danią.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1990 roku reguluje zasady współpracy między Polską a Danią w dziedzinie ochrony środowiska.
  • Umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu z 1976 roku, z późniejszymi zmianami z 1992 roku, reguluje zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Danii przez polskich przedsiębiorców.
  • Umowa w sprawie rozwoju współpracy gospodarczej z 1976 roku reguluje zasady współpracy gospodarczej między Polską a Danią.
  • Konwencja ONZ reguluje kwestie związane z międzynarodową sprzedażą towarów i kontaktami handlowymi.
  • Umowa między byłym Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa RP a Ministerstwem Środowiska i Energii Królestwa Danii w sprawie pomocy dla sektora energetycznego i środowiska z 1995 roku określa zasady współpracy w dziedzinie pomocy dla sektora energetycznego i środowiska między Polską a Danią.
  • W 1999 roku podpisano umowę między Ministerstwem Gospodarki RP a Ministerstwem Handlu i Przemysłu Królestwa Danii w celu rozwijania i wzmacniania sektora prywatnego w Polsce.
  • Prawo o Kontaktach to ustawa regulująca zasady zawierania umów przez przedsiębiorców.
  • Umowa z 1999 roku między Ministerstwem Gospodarki RP a Ministerstwem Handlu i Przemysłu Królestwa Danii dotyczy rozwoju i umacniania sektora prywatnego w Polsce.
 3. Pracodawcy, którzy planują delegowanie swoich pracowników do pracy w Danii, muszą przestrzegać zasad zawartych w określonych dokumentach:
  • Ponadto, przepisy dotyczące delegowania pracowników do pracy w Danii określa też Ustawa o delegowaniu pracowników nr 993 (ActConcerningPosting of Workers) obowiązująca na terenie Danii.
  • Pracodawcy delegujący swoich pracowników do pracy w Danii muszą przestrzegać zasad zawartych w dyrektywie UE 96/71 z 16 grudnia 1996 roku. W dyrektywie znajdują się m.in. przepisy dotyczące środowiska pracy, równości płac, zakazu dyskryminacji na rynku pracy, stosunków prawnych oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego.

Ustawa o sprawozdawczości finansowej – przegląd

Ustawa o sprawozdawczości finansowej z 2001 roku (oraz zmiany z 2015 roku) jest ważnym aktem prawnym, który każdy przedsiębiorca powinien znać bezwzględnie, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność w Danii czy dopiero planuje ją założyć. W tym dokumencie zawarte są istotne informacje na temat sporządzania sprawozdań finansowych, podziału firm na klasy (A, B, C i D) oraz audytu duńskich przedsiębiorstw.

Sprawozdania finansowe w duńskiej firmie

Ustawa o sprawozdawczości finansowej zawiera informacje dotyczące kontroli sprawozdań finansowych. Wśród nich znajduje się audyt wewnętrzny, który jest obowiązkowym elementem planowania i modyfikacji systemów księgowych w firmach w Danii, oraz audyt przeprowadzany przez niezależnych audytorów.

Należy podkreślić, że przeprowadzenie audytu w firmach duńskich klasy A i B nie jest wymagane przez prawo i zależy od wartości ich rocznych obrotów.

Zgodnie z Ustawą o sprawozdawczości finansowej, podstawą prowadzenia księgowości przez firmy w Danii jest tworzenie sprawozdań finansowych. W ramach tego dokumentu określony jest również podział przedsiębiorstw w Danii na cztery klasy. ksiegowosc dania -klasy

Dania - aktywa w firmie

Księgowość w Danii zajmuje się wieloma kwestiami, takimi jak koszty, rozliczenia, bilanse i aktywa. Duński wzór bilansu przedstawia podział aktywów na kapitały obce i własne, zgodnie z zasadą rosnącej płynności - od najmniej płynnych do najbardziej płynnych, z gotówką na końcu.

Wartości niematerialne:
Aktywa rzeczowe:
Aktywa finansowe:

Rola audytu w duńskiej firmie

Ustawa o sprawozdawczości finansowej mówi o kontroli sprawozdań finansowych, w tym o audycie wewnętrznym, który jest wymagany w procesie planowania i modyfikacji systemów księgowych duńskich firm. Przeprowadza się również audyt niezależny, który jest wykonywany przez niezależnych audytorów.

Należy podkreślić, że audyt dla firm z klasy A i B w Danii nie jest obligatoryjny i zależy od ich rocznych obrotów.

Outsourcing księgowości dla firm jednoosobowych (Enkeltmandszirksmhed)

Zgodnie z powyższą klasyfikacją, ten rodzaj działalności gospodarczej należy do klasy A, co oznacza, że nie jest wymagane od niej sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, ale jedynie sprawozdań podatkowych. Innymi słowy, rachunkowość działalności jednoosobowej opiera się tylko na rozliczeniach z duńskim Urzędem Skarbowym (SKAT). ksiegowość w danii - działalność jednosobowa

Plan kont księgowych w Danii

Plan księgowych kont duńskich to specjalny układ kont, stworzony w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji finansowej w firmie poprzez zwiększenie przejrzystości. Dzięki szczegółowej liście, plan ten wyznacza dokładny porządek poszczególnych kont w księdze.

System klas kont związanych z układem rachunku zysków i strat
 1. Grupa rachunków dotyczących przychodów: zawiera kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów po odjęciu kosztów ich produkcji. Konkretnie, numer konta 1100 o nazwie "sprzedaż towarów" odnosi się do tego rachunku i jest używany do rejestrowania przychodów związanych ze sprzedażą towarów.
 2. Grupa rachunków dotyczących sprzedaży: zawiera rachunki związane z kwotami uzyskanymi z aktywności handlowej. Konkretnie, numer konta 2100 o nazwie "sprzedaż" odnosi się do tego rodzaju rachunków i jest używany do rejestrowania kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów lub usług.
 3. Grupa konta: koszty zewnętrze:
  • Numer konta 3100 dotyczy kosztów związanych z reklamą.
  • Numer konta 3200 odnosi się do kosztów lokalnych, czyli kosztów związanych z codziennymi wydatkami firmy, takimi jak czynsz, rachunki za energię elektryczną, gaz i wodę.
  • Numer konta 3300 dotyczy niedoboru gotówki, czyli kosztów wynikających z braku wystarczającej ilości środków pieniężnych na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.
  • Numer konta 3400 odnosi się do kosztów eksportowanego pojazdu, czyli kosztów związanych z wywozem pojazdu za granicę.
  • Numer konta 3900 dotyczy pozostałych kosztów, czyli kosztów, które nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii.
 4. Grupa konta: koszty procesu:
  • Numer konta 4100 dotyczy wynagrodzeń, czyli kwot wynikających z umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą za wykonaną pracę.
  • Numer konta 4200 odnosi się do dodatku emerytalnego, czyli dodatkowego wynagrodzenia, które jest wypłacane pracownikom w celu zwiększenia wysokości ich przyszłej emerytury.
 5. Grupa konta: amortyzacja:
  • Numer konta 5100 dotyczy amortyzacji środków transportu, czyli stopniowego zmniejszania wartości ekonomicznej pojazdów, które są wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa.
  • Numer konta 5200 odnosi się do amortyzacji wyposażenia, czyli stopniowego zmniejszania wartości ekonomicznej narzędzi, maszyn i innych przedmiotów wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa.
 6. Grupa rachunków dotyczących odsetek: zawiera rachunki związane z kwotami uzyskanymi z tytułu otrzymywania odsetek. Numer konta 6100 o nazwie "odsetki (przychody)" odnosi się do rachunku związanego z kwotami uzyskanymi z tytułu odsetek jako przychodów.
 7. Grupa rachunków dotyczących odsetek: zawiera rachunki związane z kwotami ponoszonymi na skutek płacenia odsetek. Numer konta 7100 o nazwie "odsetki (koszty)" odnosi się do rachunku związanego z kwotami poniesionymi na skutek płacenia odsetek jako kosztów.
 8. Grupa rachunków dotyczących pozycji nadzwyczajnych: zawiera rachunki związane z zyskami i stratami nadzwyczajnymi, czyli takimi, które nie wynikają z bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Numer konta 8100 o nazwie "zyski nadzwyczajne" odnosi się do rachunku związanego z uzyskanymi kwotami z tytułu zysków nadzwyczajnych, natomiast numer konta 8200 o nazwie "straty nadzwyczajne" odnosi się do rachunku związanego z kwotami poniesionymi na skutek strat nadzwyczajnych.
 9. Grupa rachunków dotyczących podatków: zawiera rachunki związane z kwotami podatków, które przedsiębiorstwo musi zapłacić w ramach swojej działalności. Numer konta 9000 o nazwie "podatek dochodowy od osób prawnych" odnosi się do rachunku związanego z kwotami podatku dochodowego, które przedsiębiorstwo musi zapłacić na skutek swojej działalności.

System klas kont związanych z bilansem, czyli zestawieniem aktywów, pasywów i kapitału własnego przedsiębiorstwa.
 1. Grupa rachunków dotyczących aktywów trwałych: zawiera rachunki związane z długoterminowymi aktywami przedsiębiorstwa. Numer konta 112 oznacza rzeczowe aktywa, które obejmują nieruchomości, maszyny, urządzenia i środki transportu. Numery kont 11120 i 11121 dotyczą samochodów i odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi pojazdami, natomiast numery kont 11130 i 11131 odnoszą się do mebli i odpisów amortyzacyjnych z nimi związanych.
 2. Grupa rachunków dotyczących aktywów obrotowych: zawiera rachunki związane z krótkoterminowymi aktywami przedsiębiorstwa. Numer konta 121 odnosi się do zapasów, a numery kont 12110, 12210 i 12220 dotyczą zapasów, należności od odbiorców i rozliczeń międzyokresowych. Numer konta 123 dotyczy środków pieniężnych, a numery kont 12310, 12320 i 12330 odnoszą się odpowiednio do kasy, rachunku bankowego i rachunku oszczędnościowego.
 3. Grupa rachunków dotyczących kapitałów: zawiera rachunki związane z kapitałami przedsiębiorstwa. Numer konta 121 odnosi się do kapitału zakładowego, a numery kont 134 i 135 dotyczą kapitału rezerwowego i wyniku finansowego.
 4. Grupa rachunków dotyczących zobowiązań: zawiera rachunki związane z zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Numer konta 141 dotyczy zobowiązań długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne, a numer konta 142 dotyczy zobowiązań krótkoterminowych, takich jak kredyty obrotowe i wierzytelności. Numery kont 14230 i 14240 odnoszą się do zobowiązań z tytułu dodatku do emerytur i składek na rynek pracy, a numery kont 14250 i 14290 dotyczą rozliczeń podatkowych i innych zobowiązań.

Odpisy:

Księgowość spółek w Danii

Księgowość firm jednoosobowych jest łatwiejsza w porównaniu do księgowości duńskich spółek klasy B, C i D, które muszą przedstawiać szereg sprawozdań finansowych, takich jak rachunek zysków i strat, rachunek przepływów, bilans, wykaz zmian w kapitale własnym i informacje dodatkowe. W Danii, wszystkie spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, muszą stosować standardy MSSF, które są przyjęte przez Unię Europejską.

Warto mieć na uwadze, że duńskie spółki są zobowiązane do zapłacenia podatku CIT w wysokości 22%. Ponadto, jeśli firma osiągnie dochód powyżej 50 tysięcy koron w ciągu roku, to konieczne jest opłacenie 25% podatku VAT.

Import i eksport w Danii

W Danii najczęściej sprowadzane są samochody, maszyny, aparaty telefoniczne oraz ropa naftowa, natomiast najczęściej eksportowanymi produktami są leki, chemikalia, mięso, zespoły prądotwórcze oraz sery. ksiegowosc dania - import i eksport

FAQ

Które instytucje nadzorują duńskie firmy?
Dwie instytucje rządowe - Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA) i Duński Urząd ds. Biznesu (DBA) - sprawują kontrolę nad duńską sprawozdawczością finansową, księgowością oraz audytem.

Jakie jest znaczenie Selvangivelse?
Selvangivelse to formularz zeznania podatkowego, który duński Urząd Skarbowy (SKAT) przesyła na adres podatnika podany podczas rejestracji, bez względu na to, czy jest to adres w Danii czy w Polsce.

Przez jaki okres czasu pracodawca musi przechowywać dokumenty dotyczące pracownika?
Pracodawcy w Danii muszą przechowywać dokumentację swoich pracowników przez okres 5 lat, również po zakończeniu umowy.

Na jakie kryteria podziału na klasy dzielą się duńskie firmy?
Duńskie przedsiębiorstwa są dzielone na klasy zgodnie z kilkoma kryteriami, takimi jak: forma organizacyjno-prawna, wielkość firmy, suma aktywów, roczny obrót netto oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Co to jest Oplysningsseddel?
Oplysningsseddel - to dokument podsumowujący zarobki pracownika w Danii. Każdy pracodawca ma obowiązek dostarczenia takiego dokumentu swojemu pracownikowi po zakończeniu przez niego pracy.

Czym jest NemKonto?
NemKonto to rachunek bankowy pracownika w Danii, na który wypłacany jest zwrot podatku od duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) oraz wynagrodzenie.

Czym jest Forretningsplan?
Forretningsplan to dokument opisujący firmę, który zwykle jest tworzony przez przedsiębiorcę we współpracy z księgowym. Plan ten zawiera wizję i pomysł założyciela na swoją firmę, ale także szczegółowo opisuje zakres działań, możliwości finansowe oraz obowiązki, jakie należy spełnić.

Co to jest FSR?
FSR to duńska profesjonalna organizacja księgowa, założona w 2011 roku. Jej działalność obejmuje badanie rachunkowości, kontrolę sprawozdań finansowych, księgowość oraz podatki w firmach w Danii.

W jakich miejscach można znaleźć przydatne informacje dla duńskich przedsiębiorców?
Na stronie internetowej Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (https://erhvervsstyrelsen.dk/) można znaleźć wiele ważnych informacji na temat rejestracji, księgowości oraz prowadzenia działalności przedsiębiorstw w Danii. Strona ta zawiera również wiele danych dotyczących firm w Danii, takich jak nazwę, adres, dane kontaktowe, numer CVR, czyli numer rejestracyjny firmy, rodzaj działalności, data założenia i likwidacji, informacje o właścicielach, wspólnikach, zarządzie, liczbie pracowników, a także dane dotyczące księgowości, bilansu, sprawozdawczości finansowej, a także informacje na temat osób i spółek, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne.

Czym jest Årsopgørelsen?
Årsopgørelsen to decyzje podatkowe, które są dostępne na stronie internetowej duńskiego Urzędu Skarbowego.

Które produkty wymagają oznaczenia znakiem CE?
Następujące wyroby powinny być oznaczone znakiem CE:
Czy w Danii obowiązuje stała ulga podatkowa?
Personfradrag to nazwa ulgi podatkowej w Danii. Ulgę tę mogą stosować wszyscy duńscy rezydenci podatkowi, a także osoby, które pracują w tym kraju co najmniej przez rok.

Czy brak rozliczenia z urzędem w Danii wiąże się z karą?
Niezłożenie deklaracji w terminie lub brak rozliczenia wiążą się w Danii z karą, która może wynieść nawet 5 tysięcy koron.

Jakie znaczenie mają terminy Skat tiludbetaling i Restskattilbetaling na decyzji urzędu?
Skat tiludbetaling to kwota podatku, którą podatnik otrzymuje w formie zwrotu. Restskattilbetaling to kwota podatku, którą podatnik musi dopłacić do duńskiego urzędu.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

56 odpowiedzi na artykuł "Księgowość Dania"

Luśka
Czy znajdę ludzi którzy operują:
- Polskie biuro rachunkowe Aalborg
- Polskie biuro rachunkowe Aarhus
Jeśli tak odezwijcie się w komentarzach!
ODPOWIEDZ
Zuzanna
ja Aalborg. :)
Reebika
Znajdę gdzieś księgowa z językiem polskim w Danii?
ODPOWIEDZ
Jakub14214
Wujek Google zawsze pomoże wpisz sobie w przeglądarkę te fraze:
Księgowość po polsku w Danii
Powinnaś dostać pełne odpowiedzi. ;)
Rayman
Cześć, jak rozliczyć VAT w Danii, aby wszystko było dobrze?
ODPOWIEDZ
jurekM
Jeśli przekroczysz limit obrotu (obecnie 1 250 000 DKK), zarejestruj się jako podatnik VAT w lokalnym urzędzie skarbowym.
Rayman
A możesz mi polecić do tego jakieś doradztwo księgowe Dania?
Rayman
A jeszcze najlepiej to aby był księgowy Kopenhaga,dzięki!
Robert
Pilnie na dzisiaj dobra księgowa Dania, może być z językiem angielskim, ważne, aby miała spore doświadczenie.
ODPOWIEDZ
Wikuś
A może być jakieś biuro księgowe Dania? Czy osoba prywatna.
Robert
Może być biuro. :)
Karol48
potrzebuje na już duńskie biuro rachunkowe z językiem polskim jest to bardzo pilna sprawa...
ODPOWIEDZ
Pomoc24/7
Zapraszam do radnerk.dk - oferujemy księgowość dla firm w Danii kompleksowa obsługa firm na ternie Danii, kilkunastoletnie doświadczenie w branży.
Milenkska
Potwierdzam, radner.dk to profesjonalne biuro rachunkowe Dania. :-)
Wiktor727
Najlepsze usługi księgowe Dania !
Magda
Poszukuję księgowej w Danii w tych loklizacjach, proszę pisać na priv:
Biuro rachunkowe Aarhus i okolice
Biuro rachunkowe Aalborg i okolice
ODPOWIEDZ
Sławek
Jakie biuro rachunkowe w Danii w tych lokalizacjach myślisz, że będzie najlepsze?
Lilia
W Aarhus to zazwyczaj są tanie biuro rachunkowe w Danii.
Mikołaj
Gdzie znaleźć księgowego w Danii? Jakieś są strony, albo coś polecicie godnego?
ODPOWIEDZ
Hanna14
Witam, nie wiem, czy dobrze trafiłam, ale poszukuje biuro rachunkowe Kopenhaga i okolice ktoś coś może mi doradzić?
ODPOWIEDZ
JacekM
Podpinam się pod komentarz, również poszukuje.
Wojtus
Ma ktoś może listę biura rachunkowe Dania? Szukam, ale nie mogę znaleźc.
ODPOWIEDZ
Wojtus
Zapomniałem dodać, że ma to być polskie biuro rachunkowe w Danii, dzięki.
Majkos4
ja korzystam z usług ragnum.dk i jestem bardzo z tego zadowolony. :)
Ania85
Też korzystałam, jestem mega zadowolona! :)
Kuba
radnerk.dk, również całkiem niezłe jest.
Jarek
Hej ile % duński podatek dochodowy wynosi w 2023 roku.?
ODPOWIEDZ
Przemek94
Cześć, już Ci piszę: W Danii obowiązują różne stawki podatku dochodowego, zależne od wysokości dochodu. Stawka wynosi 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK, 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK, oraz 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.
Wioletta
Poszukuję księgowego w Danii , który obsłuży mi małą firmę
Izabela
Ile wynosi VAT w Danii w 2023?
ODPOWIEDZ
Rojek
Stawka podstawowego podatku od sprzedaży towarów w Danii wynosi 25%, co oznacza, że jest to druga najwyższa stawka w Unii Europejskiej.
Sara Gawińska
duński VAT - najdroższy w Europie z tym się zgadzam z tobą.
Michał Krusiński
duńska rachunkowość jest całkiem prosta, nie ma tragedii tak jak z innymi tematami.
ODPOWIEDZ
Elżbieta Kozicka
Hmm, tak msyslisz, ze prowadzenie księgowości w Danii jest takie proste?
Michał Krusiński
No proste, że tak. Księgowość Dania jest prościutka.
Artur Mróz
Duński księgowy z językiem polskim i angielskim poszukuje pracy, jeśli coś macie piszcie niżej w pod moim komentarzem. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ
LivAlive
Duńska księgowość to bardzo ciekawy temat każdy powinien zagłębić się w tym temacie bardziej.
ODPOWIEDZ
Ljavenah33
Nie wiem, czy dobrze trafiłem, ale poszukuje księgowy do firmy Dania, gdzieś znajde takie fimy?
ODPOWIEDZ
Mariola
Jest sporo firm księgowych wystarczy wpisać w google: księgowa Dania, księgowy Dania
Ljavenah33
dziękuje!
Mariola
Proszę bardzo. :)
Mirabelka
Księgowość w Danii to jest marzenie chyba każdego, czy nie? ;)
Rozalia
Siemka, czy trudne jest prowadzenie księgowości dla firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Juliusz62
Prowadzenie księgowości dla firmy w Danii może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie posiada się odpowiedniej wiedzy na temat miejscowych przepisów i procedur. Niemniej jednak, Dania jest znana z wysokiego poziomu przejrzystości i zgodności podatkowej, co wpływa na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg i raportowania finansowego.
Rozalia
Okej, a polecisz mi księgowa dla firmy w Danii?
Revik
Jak znaleźć księgowego w Danii, takiego aby był dobry, wszystko robił na czas.
ODPOWIEDZ
Sandra Nabożny
Ja tak samo szukam księgowej Dania
Justyna
Księgowość Aalborg, ktoś coś słyszał?
ODPOWIEDZ
Wiktor
Nie mam pojęcia
Mulitak1
Cześć wszystkim, Księgowość Kopenhaga albo okolice, najlepiej by było właśnie Kopenhaga.
ODPOWIEDZ
Miroslav
Ja znam tylko księgowa Aarhus, ale to trochę dalej niż Kopenhaga...
Apolonia Sobieska
Też byłabym zainteresowana piszcie tutaj w komentarzach jakieś dobre biuro rachunkowe Dania! ;-)
ODPOWIEDZ
Reniek
Polecam proaktif.dk , najlepsza firma księgowa Dania.
Leszek
Witam poszukiwany Polski księgowy Dania, ktoś coś ma jakieś namiary?
ODPOWIEDZ
Łukasz
Najlepszy księgowy w Danii ? Też jestem bardzo ciekaw.
Teofil Kalemba
Profesjonalna księgowość Dania to jest ten atut, który powinna mieć każda firma zajmująca się księgowością.
Potrzebujesz księgowości w Danii?