Podatki Dania

Dania podatki – Wstęp

Podatki w Danii są jednymi z najwyższych na świecie i mają charakter progresywny, co oznacza, że ich wysokość zależy od wysokości dochodów. Istnieje wiele rodzajów podatków, co sprawia, że duński system podatkowy jest uważany za bardzo rozbudowany. W zależności od zajmowanego stanowiska, osoby rozliczają się na zasadach dla osób fizycznych. Na stronie internetowej można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o podatkach obowiązujących w Danii.

Opodatkowanie samozatrudnienia

Osoba prowadząca firmę jednoosobową może wybrać jedną z trzech opcji opodatkowania swojej działalności:
 1. Opodatkowanie części jako dochód kapitałowy, a części jako dochód prywatny na zasadach określonych w ustawie o kapitale zakładowym.
 2. Opodatkowanie jak u normalnych pracowników w duńskich firmach.
 3. Opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie o przedsiębiorstwach w Danii.

Osoby pracujące jako samozatrudnione zazwyczaj uważają dochody swojej firmy za swoje osobiste dochody. Preferują tę opcję, ponieważ umożliwia ona rozliczenie się tylko raz, co ułatwia sprawy podatkowe.

System podatkowy w Danii

Duński system podatkowy składa się z:

 1. Podatki bezpośrednie:
  • Podatek kościelny (kirkeskat) - dobrowolna składka na rzecz kościoła, która jest odprowadzana przez członków danej parafii.
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) - opłaty na rzecz państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które są pobierane od dochodu lub majątku.
  • Podatek gruntowy (od nieruchomości) - podatek pobierany od właścicieli nieruchomości, którego wysokość zależy od wartości nieruchomości.
  • Podatek, który jest odliczany od źródła dochodu u osób fizycznych i prawnych - podatek, który jest pobierany bezpośrednio przez pracodawcę lub instytucję finansową, a następnie przekazywany do państwa.
  • Podatek miejski (kommuneskat) - podatek pobierany przez lokalne władze samorządowe, którego wysokość zależy od wartości nieruchomości i dochodu.
  • Składki emerytalne i pracownicze - obowiązkowe opłaty, które pracodawca i pracownik odprowadzają do państwowego funduszu emerytalnego w celu zapewnienia świadczeń emerytalnych.
  • Podatek, który nie jest odliczany od źródła dochodu - podatek pobierany bezpośrednio od podatnika, a nie od jego źródła dochodu.
  • Podatek od wartości nieruchomości - podatek pobierany od właścicieli nieruchomości na podstawie jej wartości rynkowej.
  • Podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej do pracy na terenie Danii - podatek od wynajmu pracowników spoza Danii, którzy pracują na terenie kraju.
 2. Podatki pośrednie: podatki w danii - pośrednie

W Danii podatki są pobierane na podstawie dochodu z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych lub innych okresów. W celu rozliczenia podatkowego, najczęściej wykorzystuje się opcję rozliczenia internetowego poprzez stronę https://skat.dk/data.aspx. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest posiadanie Tastselv lub NemID, a także numeru CPR, który można uzyskać w duńskim Urzędzie Celno-Podatkowym.

Termin składania deklaracji podatkowej to 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli rok podatkowy kończy się między 1 lutego a 31 marca, deklarację podatkową trzeba złożyć do 1 sierpnia, a podatek należy uiścić 20 marca i 20 listopada.

Zgodnie z przepisami prawa w Danii, obowiązek podatkowy jest związany z rezydencją podatkową. W tym kontekście, osoby, które przebywają na terenie Danii dłużej niż pół roku lub osoby mieszkające tam na stałe, są uznawane za duńskich rezydentów podatkowych. Duńscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do płacenia podatków w Danii nie tylko od dochodu uzyskanego na terenie kraju, ale również od dochodów z zagranicy, jeśli takie posiadają.

Podatek VAT w Danii

Wszystkie firmy oferujące towary lub usługi w Danii są zobowiązane do uiszczenia 25-procentowego podatku VAT. Jest to jednolity podatek od wartości dodanej, który jest dodawany do ceny produktów lub usług. Firmy muszą także uwzględnić podatek VAT w rocznej deklaracji podatkowej.

W Danii istnieje zniżona stawka podatku VAT wynosząca 0%, która dotyczy określonych usług, takich jak bankowość, sprzedaż lub wynajem nieruchomości z dostawą energii, wody i gazu, transakcje ubezpieczeniowe, działalność kulturalna, edukacja oraz opieka medyczna.

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Danii, właściciele muszą zarejestrować swoją firmę jako płatnika VAT na co najmniej osiem dni przed rozpoczęciem działalności. Obowiązek rejestracji dotyczy także przedsiębiorstw, których roczne obroty przekraczają 50 tys. koron duńskich. Rejestracja może zostać dokonana elektronicznie poprzez stronę RUT, czyli Rejestr Usługodawców Zagranicznych (virk.dk). podatek dania - odwrotne obciążęnie

CIT – Podatek

Duński podatek CIT stanowi około 8% wszystkich podatków pobieranych w Danii i jest nakładany na dochody duńskich przedsiębiorstw, w tym dochody kapitałowe. Dla duńskiej spółki, stawka podatku CIT wynosi 22% (podatek od osób prawnych). Jednakże, kiedy roczny dochód firmy przekracza kwotę pięćdziesięciu tysięcy koron, firma zostaje uznana za płatnika 25-procentowego podatku VAT.

Podatki duńskiego pracownika

Właściciel firmy jednoosobowej w Danii ma trzy opcje opodatkowania swojej działalności:
 1. Opodatkowanie jak u normalnych pracowników w duńskich firmach.
 2. Opodatkowanie części jako dochód kapitałowy, części jako dochód prywatny, zgodnie z zasadami ustawy o kapitale zakładowym.
 3. Opodatkowanie na zasadach ustawy o przedsiębiorstwach odnosi się do systemu podatkowego, który obowiązuje przedsiębiorstwa w Danii.
 4. Osoby pracujące na własny rachunek mają tendencję do uznawania dochodów ze swojej firmy za swoje osobiste dochody. Jest to preferowana opcja przez większość ludzi, ponieważ pozwala na jednorazowe rozliczenie się z podatków. Innymi słowy, dochód generowany przez firmę jest traktowany jak dochód osobisty właściciela, co oznacza, że nie ma potrzeby dokonywania osobnego rozliczenia podatkowego dla firmy.

Akcyza w Danii

Chociaż Dania wprowadziła szereg swoich własnych podatków akcyzowych, to duński podatek akcyzowy, zwany punktafgift, wciąż jest nakładany na towary zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Podatek ten obejmuje różne produkty, a ich stawki są zróżnicowane. podatki w danii - akcyza

Progi podatkowe w Danii

W Danii podatki są wysokie, ale zależą od dochodów podmiotów prawnych i fizycznych. Od podatków można odliczyć różne wydatki, takie jak składki emerytalne, ubezpieczenia, alimenty, koszty wyżywienia oraz transport z domu do pracy. Duński Urząd Skarbowy ma 7 lat na kontrolowanie tych wydatków.

 1. W roku 2019 obowiązują określone stawki procentowe podatku dochodowego:
  • Dla dochodów w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 DKK, stawka procentowa podatku wynosi 39,2%.
  • Dla dochodów powyżej 558 043 DKK, stawka procentowa podatku wynosi 56,5%.
  • Dla dochodów poniżej 50 217 DKK, stawka procentowa podatku wynosi 8%.
 2. Ustawy dotyczące podatku dochodowego w Danii regulują zasady pobierania podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych w tym kraju:
  • Skattekontrolloven, czyli Ustawa o kontroli podatkowej, która reguluje zasady kontroli podatkowej i egzekwowania podatków w Danii.
  • Ligningsloven, czyli Ustawa o ocenie podatkowej, która reguluje zasady oceny podatkowej w Danii, w tym wycenę nieruchomości i inne elementy majątku podlegające opodatkowaniu.
  • Personskatteloven, czyli Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która określa zasady pobierania podatku od dochodów osób fizycznych w Danii.
  • Kildeskatteloven, czyli Ustawa o podatku u źródła, która dotyczy pobierania podatku od dochodów uzyskanych przez osoby niebędące rezydentami Danii.
 3. Podatek od dochodu z akcji wynosi 27% (od 0 do 54 tys. DKK) lub 42% (powyżej 54 tys. DKK).
 4. Rejestracja podatkowa odbywa się w regionalnym Urzędzie Ceł i Podatków za pośrednictwem Agencji Przedsiębiorstw i Handlu.
 5. W Danii istnieje dobrowolny podatek kościelny, który wynosi średnio 0,92%.
 6. Obowiązek rozliczenia podatku z duńskim Urzędem Skarbowym wynosi 3 lata.
 7. Na eksportowane towary i usługi stawka VAT wynosi 0%.
 8. Rok podatkowy w Danii jest kalendarzowy i obejmuje 12 miesięcy.
 9. Deklaracja podatkowa musi zostać złożona przez stronę internetową do 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
 10. Ruchomy podatek miejski jest płacony do regionalnych samorządów i średnio wynosi 24,92%.
 11. Pracownicy duńskich firm są objęci pełnym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
 12. Podatek dochodowy w Danii składa się z podatku stanowego, podatku miejskiego, składek na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) oraz wkładu w rynek pracy (arbejdmarkedsbidrag, czyli AM-bidrag).
 13. Przy założeniu i prowadzeniu spółki w Danii obowiązuje 22-procentowy podatek od osób prawnych - CIT, ale gdy 12-miesięczne obroty przekroczą 50 tys. DKK, stawka podatku VAT wynosi 25%.
 14. W Danii w 2019 roku kwota wolna od podatku wynosiła 46 630 koron duńskich.

Ulgi podatkowe w Danii

W Danii właściciele firm i pracownicy mogą skorzystać z wielu ulg podatkowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać osobistą ulgę podatkową o nazwie "Personfradrag", której wysokość jest ustalana indywidualnie każdego roku. Ponadto, podlegają one odliczeniu składki na emeryturę i ubezpieczenia, alimenty na dzieci oraz koszty dojazdu i wyżywienia związane z pracą. Jednakże urząd podatkowy (SKAT) ma prawo weryfikować deklarowane wydatki w ciągu siedmiu lat, w celu sprawdzenia ich rzeczywistej zgodności z prawdą. W związku z tym, właściciele firm muszą przechowywać dokumentację potwierdzającą zgodność zeznań podatkowych, przez cały ten okres.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy w Danii mają możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Poniżej zamieszczono listę tych ulg oraz dokumentów, które są potrzebne do ich uzyskania. podatki w danii - ulgi
 1. Ulga z tytułu zakwaterowania:
  • SKAT ustala jej wysokość co roku, w 2020 roku wynosiła 223 korony za dzień;
  • do jej uzyskania należy przedstawić umowę najmu lokalu oraz rachunki za zakwaterowanie, w tym za media i czynsz.
 2. Ulga z tytułu wyżywienia:
  SKAT ustala jej wysokość co roku, w 2020 roku wynosiła 521 koron za dzień;
  • prawo do skorzystania z niej mają wszyscy tymczasowi pracownicy duńskich firm;
  • wysokość maksymalna ulgi wynosi 28,600 DKK na rok.
 3. Ulga z tytułu przekraczania mostów:
  • korzystanie z tej ulgi przysługuje wszystkim pracownikom duńskich firm, którzy muszą przekroczyć płatny most w drodze do pracy;
  • do jej uzyskania należy przedstawić rachunek lub bilet potwierdzający opłatę.
 4. Ulga z tytułu dojazdu do pracy:
  • prawo do skorzystania z niej mają wszyscy pracownicy duńskich firm, których droga z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w obie strony wynosi więcej niż 24 km;
  • do jej uzyskania należy przedstawić rachunki za paliwo, bilety komunikacji miejskiej, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety z bramek autostradowych lub bilety za prom (w zależności od rodzaju środka transportu);
  • SKAT ustala jej wysokość co roku, w 2020 roku wynosiła 1,96 koron za 1 km (25-120 km w obie strony) oraz 0,98 koron za 1 km (powyżej 120 km).
 5. Ulga podatkowa Cross border (osoba przekraczająca granicę):
  • Osoby, których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii, mogą skorzystać z tej ulgi;
  • należy złożyć wniosek o uzyskanie ulgi najpóźniej do 1 czerwca kolejnego roku po zakończeniu pracy na terenie Danii;
  • dla osób będących w związku małżeńskim dochody współmałżonka muszą być uwzględnione w wspólnym rocznym rozliczeniu podatkowym, a ich wysokość nie może przekroczyć 46,5 tys. koron z 2020 roku;
  • do uzyskania ulgi trzeba przedstawić akt ślubu oraz zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i współmałżonka, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski;
  • wysokość maksymalna ulgi wynosi 16 tys. DKK.
 6. Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych:
  • prawo do skorzystania z niej mają osoby posiadające kredyt, których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii;
  • do uzyskania ulgi trzeba przedstawić zaświadczenie z banku, zawierające dane kredytobiorcy, wysokość uiszczonych odsetek, typ kredytu oraz nazwę banku, które musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski.
 7. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego to zwolnienie z części podatku dochodowego dla osób, które prowadzą dwa oddzielne gospodarstwa domowe i ponoszą koszty związane z ich utrzymaniem:
  • prawo do skorzystania z niej mają osoby prowadzące gospodarstwo domowe również w swoim miejscu zameldowania;
  • do uzyskania ulgi trzeba przedstawić akt ślubu oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta potwierdzające to samo miejsce zameldowania ze swoim współmałżonkiem, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski.

Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i jak działa?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania daje ochronę przed podwójnym opodatkowaniem dla osób płacących podatki. Można wybrać dwie opcje: odliczenie podatku zapłaconego w kraju zatrudnienia od podatku w kraju zamieszkania lub zwolnienie z podatku w kraju zamieszkania dochodu uzyskanego w kraju zatrudnienia. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, maksymalna kwota odliczenia wynosi 1 360 zł. Ten limit dotyczy osób, które osiągają zagraniczne dochody z prac lub działalności gospodarczej, oraz z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej poza terytorium Polski.

FAQ

Jaka jest kwota wolna od podatku?
W Danii w 2020 roku kwota wolna od podatku wynosiła 46 700 koron duńskich, co oznacza, że osoby, których dochody za ten rok były niższe, były zwolnione z konieczności płacenia podatku dochodowego.

Jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie terminu rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym?
W Danii jest obowiązek rozliczenia z urzędem skarbowym SKAT, a za nieprzestrzeganie tego obowiązku lub nieterminowe jego wykonanie grozi kara finansowa w wysokości do 5 tysięcy koron.

Do kiedy musisz złożyć deklarację podatkową w Danii?
Kto jest objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii?
Ograniczony obowiązek podatkowy w Danii odnosi się do osób, które pracują na czas określony oraz do pracowników mieszkających poza granicami Danii. W takiej sytuacji podatek jest pobierany jedynie od dochodów uzyskanych na terenie Danii.

Jak wysoki jest podatek od dochodu z akcji w Danii?
W Danii obowiązuje podatek od dochodu z akcji, którego stawki są uzależnione od wysokości dochodu. Podatek wynosi 27% dla dochodów od 0 do 54 tysięcy koron oraz 42% dla dochodów przekraczających tę kwotę.

Czym jest duński Skattestyrelsen?
Skattestyrelsen to duński urząd skarbowy, który jest inaczej nazywany SKAT.

Gdzie w duńskim prawie mogę znaleźć informacje na temat podatku dochodowego?
Czym jest Ejendomsværdiskat?
Podatek gruntowy od nieruchomości, zwany także podatkiem katastralnym, jest obowiązkowym podatkiem w Danii, który obejmuje nieruchomości niezależnie od ich położenia. Wszyscy rezydenci Danii są zobowiązani do jego opłacania, a polscy rezydenci w Danii muszą płacić ten podatek również za swoje nieruchomości w Polsce. Stawka podatku wynosi 1% rocznie dla nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK i 3% rocznie dla nieruchomości o wartości powyżej tej kwoty. Istnieją jednak różne zwolnienia i ulgi od tego podatku:
Czym jest Personfradrag?
Personfradrag jest to osobista ulga podatkowa, która przysługuje duńskim rezydentom, którzy przepracowali przez okres 12 miesięcy na terenie Danii.

Czy kod Tastselv jest wymagany?
Kod Tastselv jest niezbędny do zalogowania się na stronie internetowej SKAt, czyli duńskiego urzędu skarbowego, w celu złożenia deklaracji podatkowej online. Można go zamówić na stronie tastselv.skat.dk/borger/bestilkode.

Jak zdobyć NemID?
Osoby, które posiadają duńskie prawo jazdy lub paszport i są zameldowane w Danii, mogą zamówić NemID przez internet na stronie https://www.nemid.nu/dk-da/lub odwiedzić punkt obsługi mieszkańców. W celu uzyskania NemID należy okazać ważny dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy lub wystawioną w Danii kartę stałego pobytu ze zdjęciem), dowód posiadania numeru ewidencyjnego CPR (np. kartę ubezpieczenia zdrowotnego) oraz odpowiedzieć na kilka pytań na swój temat (lub przyprowadzić świadka). Osoby posiadające bankowość internetową mogą zwrócić się do banku w celu uzyskania NemID.

Co to jest Personnummer?
Osobisty numer identyfikacyjny CPR, nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy - SKAT, jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Jaka jest maksymalna kwota, jaką osoba fizyczna może zapłacić w formie podatku od dochodu?
Co roku ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych dla każdego okresu podatkowego. Jednakże, obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

Co to jest Folkeregistret?
Folkeregistret, czyli Biuro Obsługi Obywateli w Danii, jest odpowiedzialne za przydzielanie numeru identyfikacji podatkowej - Central Person Register (CPR) dla duńskich pracowników i przedsiębiorców. Aby go uzyskać, konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, umowy o pracę oraz umowy najmu. Numer CPR jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia pracownikom w Danii uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz dostęp do nieodpłatnej opieki medycznej.

Co to jest Årsopgørelse?
Årsopgørelse to decyzja podatkowa, którą podatnik zazwyczaj otrzymuje po 2 lipca (o ile przekaże swoje rozliczenie w terminie). Dokument ten zawiera informacje o kwocie do zwrotu (oznaczonej na zielono) lub kwocie do dopłaty (oznaczonej na czerwono).

Kto w Danii jest uważany za osobę mającą status rezydenta podatkowego?
Rezydent podatkowy w Danii to osoba, która osiągnęła dochody zarówno na terenie Danii, jak i poza jej granicami.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

392 odpowiedzi na artykuł "Podatki w Danii"

Kondrad Okoński
Jakie dokumenty do rozliczenia podatku w Danii są potrzebne?
ODPOWIEDZ
Julian Madura
Aby złożyć rozliczenie, wymagane są następujące dokumenty: skserowany unijny akt małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem (przetłumaczone na język angielski lub duński) oraz zaświadczenia o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego dla obojga małżonków (nazywane także dokumentem EU/EOG).
Sylwester Żbikowsk
co oznacza rezydent w Danii?
ODPOWIEDZ
Cezary Kubisiak
Rezydent to osoba, która spełnia kryteria określone przez duńskie prawo podatkowe, które determinują jej status podatkowy w tym kraju.
Angelika Lechowicz
Mam takie pytanko dotyczące podatków w Danii. Czy w Danii są wysokie podatki?
ODPOWIEDZ
Jarosław Lubaś
Cześć! Tak, w Danii podatki są relatywnie wysokie w porównaniu do niektórych innych krajów. System opiera się na progresywnym modelu, co oznacza, że im więcej zarabiasz, tym wyższą stawkę podatku płacisz. Stawki podatku dochodowego mogą sięgać nawet ponad 50% dla najwyższych dochodów.
Emil Routan
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, ile można zarobić w Danii bez podatku?
ODPOWIEDZ
Mirosław
W roku 2023, kwota wolna od podatku w Danii wynosi około 46 000 DKK (koron duńskich) rocznie. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie będziesz zobowiązany do podatku.
Ryszard Zielonka
Chciałbym dowiedzieć się o kwota wolna od podatku w Danii. Jak to działa?
ODPOWIEDZ
Stanisław Leś
Kwota wolna od podatku w Danii to określona suma, którą podatnik może zarobić rocznie bez konieczności płacenia VATU dochodowego. Czy wiesz, jaka jest obecna kwota wolna od podatku w Danii?
Ryszard Zielonka
Nie, nie mam pojęcia. Proszę, mi powiedz.
Stanisław Leś
Aktualna kwota wolna od podatku w Danii zmienia się co roku w zależności od decyzji rządu i zmian w przepisach podatkowych. Na dzień dzisiejszy, tj. w 2023 roku, kwota wolna od podatku wynosi około 46 000 DKK (koron duńskich) rocznie.
Jacek Bazar
Rozliczenie podatku w Danii krok po kroku, czy mógłby ktoś mi w tym pomóc?
ODPOWIEDZ
Gabriela Trzcińska
Oczywiście, chętnie Ci pomogę. Zapraszam do rozmowy telefonicznej
Monika Matras
Heeej, kiedy wypłacają zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Patryk Dula
Termin wypłaty zwrotu podatku w Danii może się różnić w zależności od kilku czynników. Czy możesz mi podać, na jakiej podstawie składasz swoje zeznanie podatkowe?
Monika Matras
Tak, złożyłam zeznanie podatkowe na standardowym formularzu online.
Patryk Dula
Wspaniale. W przypadku zeznań podatkowych złożonych online, zwroty podatku są zazwyczaj wypłacane stosunkowo szybko. Standardowo, po zatwierdzeniu zeznania przez urząd skarbowy, zwrot podatku może nastąpić w ciągu kilku tygodni. W większości przypadków, osoby, które złożyły swoje zeznanie wczesniej w sezonie podatkowym, otrzymują zwrot wcześniej.
Tadeusz
Hej! Mam pytanie odnośnie podatków w Danii. Ile zapłacę podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Janusz Rudziński
W Danii system podatkowy jest dość rozbudowany. Podatek dochodowy jest powszechny dla większości osób pracujących. Wysokość podatku zależy od Twoich dochodów. Czy masz już określoną kwotę swoich zarobków w Danii?
Tadeusz
Z zarabiam rocznie około 40 000 euro.
Janusz Rudziński
W Danii istnieje tzw. progresywny system podatkowy, co oznacza, że im więcej zarabiasz, tym wyższą stawkę podatku płacisz. Na podstawie Twojego dochodu możemy obliczyć przybliżoną stawkę podatku. Chwileczkę, obliczę to dla Ciebie... Ok, szacunkowo, w Danii przy takim dochodzie będziesz płacić około 30-40% podatku dochodowego.
Tadeusz
Wow, to całkiem sporo.
Bolesław Bigos
Hej! Chciałbym dowiedzieć się, jak sprawdzić podatek w Danii. Możesz mi w tym pomóc?
Dominik Szala
Hej, czy wiecie, jakie są główne środki transportu w Danii?
ODPOWIEDZ
Paweł Rozwadowski
Cześć! Tak, w Danii istnieje wiele środków transportu, ale najpopularniejsze to samochody, rowery i transport publiczny, takie jak autobusy, pociągi i metro.
Jarosław Stolarz
Dodatkowo, w niektórych miastach popularne są też elektryczne hulajnogi i rowery miejskie, które można wypożyczyć na krótki czas.
Dominik Szala
Czy warto wynająć rower, aby zwiedzać miasta?
Paweł Rozwadowski
Wynajmowanie roweru jest doskonałym sposobem na zwiedzanie miast w Danii. Duńskie miasta są znane z przyjaznych ścieżek rowerowych i infrastruktury, która sprzyja poruszaniu się na rowerze. To świetny sposób na uniknięcie korków i cieszenie się pięknymi widokami.
Walentyna Bies
Hej! Mam pytanie dotyczące rozliczenia podatku w Danii. Do kiedy rozliczyć duński podatek?
ODPOWIEDZ
Edward Polak
Termin rozliczenia podatku w Danii zależy od okresu podatkowego. Zazwyczaj okres podatku trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Oznacza to, że rozliczenie za dany rok podatkowy powinno zostać złożone do końca marca w roku następnym. Na przykład, za rok podatkowy 2023, rozliczenie podatku powinno zostać złożone do 31 marca 2024.
Alicja
ile procent wynosi podatek dochodowy w Danii
ODPOWIEDZ
Dominik Czajka
Podatek dochodowy w Danii jest progresywny, co oznacza, że wysokość opodatkowania zależy od wysokości dochodu. W 2021 roku, stawki podatku dochodowego w Danii wyglądały następująco:

Dochód do 57 200 DKK: 8%
Dochód od 57 201 DKK do 514 900 DKK: 12%
Dochód od 514 901 DKK do 728 600 DKK: 22%
Dochód od 728 601 DKK do 979 500 DKK: 27%
Dochód powyżej 979 501 DKK: 55,9%
Rajmund Spisak
Jestem świeża w tym temacie. Gdzie rozliczyć duński podatek?
ODPOWIEDZ
Beata Mahoń
w duńskim urzędzie skarbowym SKAT(https://skat.dk/data.aspx?oid=3099)
Tymoteusz Sokal
Słyszałem, że podatek dochodowy w Danii może być dość skomplikowany. Czy jest jakaś pomoc w rozliczeniu podatku?
ODPOWIEDZ
August Kotas
Tak, duński system podatkowy może być czasami skomplikowany, ale izba skarbowa oferuje wsparcie i różne narzędzia, aby pomóc obywatelom w rozliczeniu podatku. Możesz skorzystać z internetowego portalu "TastSelv".
Bogna
to ten urząd oferuje pomoc w rozliczeniu podatku w Danii, tak?
Wojciech Walicki
opłaty podatkowe nie są takie skomplikowane jak to wygląda. :)
Sabina Bruska
Cześć! Czy wiecie, jakie są stawki podatków w Danii?
ODPOWIEDZ
Ilona
Hej! Tak, stawki podatków w Danii są zależne od dochodu i są zwykle progresywne.
Sabina Bruska
To dość szeroki zakres stawek. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to oznacza w praktyce?
Ilona
Progresywne podatki oznaczają, że im wyższy jest Twój dochód, tym wyższa jest wysokość opodatkowania. Na przykład, jeśli Twój roczny dochód wynosił 50 000 DKK, to podatek wyniósłby 8%, czyli 4000 DKK. Natomiast jeśli Twój dochód wzrósłby do 500 000 DKK, to podatek wyniósłby 38 000 DKK, co stanowi 7,6% dochodu.
Ambroży Bielak
Jakie są progi podatków w Danii?
Łukasz Popik
Dochód do 57 200 DKK: 8%
Dochód od 57 201 DKK do 514 900 DKK: 12%
Dochód od 514 901 DKK do 728 600 DKK: 22%
Dochód od 728 601 DKK do 979 500 DKK: 27%
Dochód powyżej 979 501 DKK: 55,9%
Aleks Zdeb
Planuję podjąć pracę w Danii. Czy wiedząc, opłaty podatkowe kiedy rozliczyć, będę musiał złożyć rozliczenie samodzielnie?
ODPOWIEDZ
Szczepan Krasoń
Jeśli pracujesz na umowę o pracę, to zazwyczaj to pracodawca odpowiada za pobranie podatku z Twojego wynagrodzenia i przekazanie go do izba skarbowa. W takim przypadku, pracodawca wystawia tzw. "forskudsopgørelse," czyli wstępne rozliczenie podatku, na podstawie Twoich informacji podanych w formularzu. Jednakże, jeśli masz dodatkowe dochody lub zmienne źródła przychodów, konieczne może być złożenie rozliczenia podatku samodzielnie.
Rafał Waśkiewicz
jak długo trzeba czekać na zwrot podatku w Danii po złożeniu rozliczenia?
ODPOWIEDZ
Dominika Leppek
Po złożeniu rozliczenia podatku, czas oczekiwania na zwrot podatku może się różnić. W większości przypadków, jeśli wszystkie informacje są poprawne i kompletnie złożyłeś swoje rozliczenie, zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.
Arkadiusz
Wiecie jak przebiega duńskie rozliczenie podatku?
ODPOWIEDZ
Arnold Łuczak
Cześć! Tak, proces rozliczenia podatku w Danii jest dość prosty. Zazwyczaj rozpoczyna się pod koniec roku podatkowego, czyli w styczniu. Wtedy otrzymujesz odpowiedni formularz podatkowy od izba skarbowa, który nazywa się "forskudsopgørelse". Na tym formularzu znajdują się informacje o Twoich dochodach i odliczeniach. Następnie musisz sprawdzić te dane, upewnić się, że są one poprawne i dokonać niezbędnych poprawek.
Mateusz Luptak
Rozważam przeniesienie się do Danii, ale zastanawiam się, jakie inne opłaty podatkowe są tam obowiązkowe.
ODPOWIEDZ
Emil
Kiedy mieszkasz i pracujesz w Danii, oprócz podatku dochodowego, będziesz musiał zapłacić także VAT. Obecnie wysokość opodatkowania VAT wynosi 25% i jest stosowana do większości towarów i usług. Dodatkowo, istnieje podatek od nieruchomości, którego wysokość zależy od lokalizacji i wartości nieruchomości.
Mateusz Luptak
Dzięki!
Nadia Surma
Hej! Mam pytanie odnośnie podatków w Danii. Jak wyliczyć podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Lidia2221
Cześć! Obliczanie podatku w Danii jest zależne od kilku czynników, ale ogólnie można to zrobić w prosty sposób. Aby wyliczyć podatek dochodowy, musisz wziąć pod uwagę swoje roczne dochody. Następnie możesz skorzystać z tabeli podatkowej, aby znaleźć odpowiednią stawkę podatku dla swojego zakresu dochodów. Po tym, możesz obliczyć swoje zobowiązanie podatkowe mnożąc stawkę podatku przez swój dochód.
Mirek949
Cześć! Czy wiecie może, ile podatku płaci się w Danii?
ODPOWIEDZ
Adrianna Tur
Hej! Tak, opłaty podatkowe są dosyć wysokie. Ogólna wysokość opodatkowania dochodowego w zależności od wysokości dochodu może wynosić od 8% do około 55,9%.
Mirek949
Wow, to dość dużo. Czy są jakieś ulgi podatkowe, które mogą pomóc zmniejszyć kwotę podatku?
Adrianna Tur
Istnieje kilka ulg podatkowych w Danii. Na przykład, jeśli masz dzieci, możesz skorzystać z ulgi na dzieci, która obniży Twój podatek. Istnieją również ulgi związane z kosztami związanymi z dojazdem do pracy czy odprowadzaniem składek na emeryturę.
Patryk Tetmajer
Hej! Mieszka ktoś z was w Danii. Czy możecie mi powiedzieć, ile wynosi podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Zbigniew Palczewsk
Ja mieszkam w Danii. Podatek tutaj jest dość wysoki. Ogólna wysokość opodatkowania dochodowego wynosi około 55%. Jednak warto pamiętać, że wysokie podatki są częściowo zrekompensowane wysokim standardem życia i dobrze rozwiniętym systemem opieki społecznej.
Ewa Modzelewska
Planuję podjąć pracę w Danii. Czy możecie mi coś więcej powiedzieć na ten temat Dania podatek?
Beata Macina
Jak rozliczyć podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Amelia Pietruszka
W Duńskim Urzędzie Skarbowym (Skattestyrelsen) musisz złożyć deklarację podatkową, aby rozliczyć swoje dochody.
Beata Macina
Dziękuje Amelia. :-)
Jacek Wielgus33
Jaki jest duński odpowiednik krs
ODPOWIEDZ
Jagoda Miłek
Duński odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w Polsce nosi nazwę "Centralen Virksomhedsregister" (CVR). Jest to centralny rejestr przedsiębiorstw i firm działających w Danii.
Eliasz Rożański
Czy duński system podatkowy jest uznawany za sprawiedliwy przez obywateli?
ODPOWIEDZ
August
Sądzę, że opinie na ten temat mogą być zróżnicowane. Wiele osób uważa, że duński system podatkowy jest sprawiedliwy, ponieważ umożliwia finansowanie usług publicznych, opieki zdrowotnej i edukacji wysokiej jakości dla wszystkich obywateli.
Rafał Mendyk
Również słyszałem pozytywne opinie na temat duńskiego systemu podatkowego. Wielu ludzi uważa, że dzięki progresywnej skali podatkowej, bogatsi płacą wyższe podatki, co pomaga w redukcji nierówności społecznych.
Odeta
Jest może coś takiego jak duński skat po polsku?
Janina Sokolik
Czy słyszeliście o koncepcie "hygge" i jak myślicie, że wpływa na kulturę Danii?
ODPOWIEDZ
Ernest Badowski
Tak, "hygge" jest bardzo ważnym elementem kultury duńskiej. To nie tylko słowo, ale także filozofia życia, która promuje poczucie przytulności, spokoju i zadowolenia z małych rzeczy.
Paweł Giertych
W Danii "hygge" jest obecne w wielu aspektach życia, szczególnie w okresie zimowym. Ludzie uwielbiają cieszyć się przyjemnościami, takimi jak ciepła herbata, świece, miłe rozmowy w gronie bliskich czy spokojne wieczory przy kominku.
Janina Sokolik
Brzmi cudownie! Myślicie, że "hygge" ma wpływ na ogólną atmosferę i samopoczucie ludzi w Danii?
Ernest Badowski
Wielu uważa, że "hygge" pomaga stworzyć atmosferę akceptacji i bliskości w relacjach międzyludzkich. Pomaga to zredukować stres i poprawia ogólne samopoczucie, szczególnie w okresach, gdy dni są krótsze i pogoda nie zawsze jest najlepsza.
Janina Sokolik
Dziękuję wam za ciekawą rozmowę. :))
Malwina2
Cześć! Czy ktoś z was wie, jak działa duńskie rozliczenie podatkowe?
ODPOWIEDZ
Ernest Olek
Duńskie rozliczenie podatkowe to proces, w którym musimy zgłosić nasze dochody, odliczenia i inne informacje dotyczące naszych finansów, aby obliczyć nasze zobowiązania podatkowe w Danii.
Malwina2
Dziękuję za wyjaśnienia!
Tadeusz Bilas
Czy duński urząd podatkowy ma oficjalną stronę internetową, na której można uzyskać informacje i złożyć dokumenty?
ODPOWIEDZ
Stefania
Tak, ma tutaj link: https://skat.dk/data.aspx?oid=3099
Melania
Co to jest "duński pit" i jakie są jego podstawowe cechy?
ODPOWIEDZ
Mieszko73424
"duński pit" to potoczne określenie na deklarację podatkową w Danii, oficjalnie nazywaną "angivelse af indkomst." Musimy ją wypełnić, aby rozliczyć nasze dochody zgodnie z danymi podatkowymi.
Jonatan
Dokładnie! "Duński pit" jest formularzem, który zawiera informacje o naszych dochodach z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z kapitału czy ewentualne korzyści społeczne.
Marcin Kwieciński
Jakie są wszystkie opłaty podatkowe?
ODPOWIEDZ
Beata Ozimek
Po pierwsze, istnieje podatek dochodowy dla osób fizycznych, który obejmuje zarobki, dochody z kapitału i inne przychody. który jest nakładany na większość towarów i usług i ma stawki zazwyczaj wynoszące 25% lub 0% dla niektórych towarów.
Zbigniew Orkan
Słyszałem, że w Danii podatki są dość wysokie. Czy istnieją jakieś obszary z najniższe koszty podatkowe?
ODPOWIEDZ
Daria Sokalska
Rzeczywiście podatki są dość znaczące, ale istnieją pewne obszary z niższymi stawkami podatkowymi. Na przykład, VAT na niektóre artykuły spożywcze wynosi tylko 25%, co jest jednym z najniższych poziomów podatków na zakupy.
Zbigniew Orkan
To brzmi interesująco. Czy jest jeszcze coś, co można zrobić, aby obniżyć obciążenie podatkowe w Danii?
Daria Sokalska
Wiele osób korzysta z różnych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga na kredyt hipoteczny czy oszczędności emerytalne, aby obniżyć swoje podatki.
Bożena Kowaleska
Ja z takim tematem "zwrot podatku w Danii kiedy" Czy wiecie, kiedy można otrzymać zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Krystian Radzik
W Danii terminy zwrotu podatku różnią się w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej. Zazwyczaj osoby, które składają zeznanie podatkowe elektronicznie, otrzymują zwrot podatku w ciągu kilku tygodni od momentu złożenia zeznania.
Kacper Rykowski
Cześć! Słyszałem, że w Danii mają dość wysokie podatki. Czy wiecie, jakie są obecne stawki podatkowe w Danii?
ODPOWIEDZ
Amelia Kieltyka
Cześć! Tak, koszty podatkowe są dość znaczące. Obecnie stawki podatkowe dla osób fizycznych wahają się od 10% do 55% w zależności od dochodu.
Kacper Rykowski
Dzięki za sprawną odpowiedź!
Sara Borowiak
Cześć! Jaki podatek w Danii dotyczy sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych w Danii?
ODPOWIEDZ
Artur Kokoszka
Podatek kapitałowy w Danii, znany także jako "skat på aktieindkomst", dotyczy dochodów związanych z inwestycjami w akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. Podatek ten ma zastosowanie do zysków uzyskanych z odniesienia korzyści kapitałowych, czyli różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych.

wysokość opodatkowania kapitałowego w Danii wynosi 27% dla większości inwestorów, jednak warto zaznaczyć, że dla niektórych aktywnych inwestorów może ona wynosić 42%. Podatek kapitałowy nakładany jest również na zyski uzyskane z innych instrumentów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne.
Zuzanna Kasperska
Cześć! Czy macie jakieś doświadczenia z systemem edukacyjnym w Danii? Chciałabym dowiedzieć się, jakie są różnice między ich systemem a systemem edukacyjnym w Polsce.
ODPOWIEDZ
Tobiasz Lewandowsk
Miałem okazję studiować w Danii przez semestr jako wymiana studencka. Ich system edukacyjny skupia się na aktywnej roli ucznia w procesie nauki. Na zajęciach często podkreśla się praktyczne zastosowanie wiedzy. ;)
Adrianna77
W porównaniu z polskim systemem, zauważyłam większe wsparcie ze strony nauczycieli w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak kreatywność i współpraca.
Kacper Kozma
Cześć! Chociaż nie studiowałem w Danii, moje dzieci uczęszczały do duńskiej szkoły przez pewien czas. W systemie edukacyjnym Danii podkreśla się indywidualizację nauczania i rozwijanie zainteresowań uczniów.
Grzegorz Kuta
Mam kolegę, który studiował w Danii, i opowiadał, że tamtejszy system edukacyjny stawia duży nacisk na rozwijanie umiejętności problem-solving i krytycznego myślenia.
Zuzanna Kasperska
Dziękuje wszystkim za wspaniałe odpowiedzi nie sądziłam, że aż tyle odpowie na moje pytanie. :)
Kacper Kozma
:)
Marcin Chlebowski
podatek w Danii dla polaków czymś się różni?
ODPOWIEDZ
Marta Doman
Podatek w Danii dla Polaków może różnić się w zależności od kilku czynników, takich jak status rezydencji, rodzaj dochodów, czas pobytu w Danii i umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Danią.

Jeśli Polak pracuje i przebywa w Danii jako rezydent, wówczas zazwyczaj podlega opodatkowaniu w tym kraju na zasadach obowiązujących wszystkich rezydentów. Oznacza to, że będzie podlegał danym stawkom podatkowym, ulgom i obowiązkom zgodnym z danymi przepisami duńskiego systemu podatkowego.
Rafał Machala
Jaka jest wysokość opodatkowania dochodowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Celina Wydra
wysokość opodatkowania dochodowego w Danii może różnić się w zależności od poziomu dochodów i sytuacji podatkowej, jednak ogólnie jest stosunkowo wysoka i może wynosić nawet ponad 50% dla najwyższych dochodów.
Jarosław Borysewic
Czy muszę zapłacić podatek rejestracyjny w Dania, jeśli chcę zarejestrować samochód w tym kraju?
ODPOWIEDZ
Feliks Pitera
Jeśli chcesz zarejestrować samochód w Danii, będziesz musiał zapłacić podatek rejestracyjny. Podatek rejestracyjny jest jednorazowym obowiązkowym opłaceniem, które musi zostać uregulowane w momencie rejestracji pojazdu w danym kraju.
Justyna Góralska
Siemka, podatek rezydualny Dania co to znaczy?
ODPOWIEDZ
Dominik Kisiel
Czy Dania podatek od nieruchomości jest płacony rocznie, kwartalnie czy w innych okresach?
ODPOWIEDZ
Leszek
W Danii podatek od nieruchomości jest płacony rocznie. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłat podatkowych raz w roku, a termin płatności zazwyczaj ustalany jest przez lokalne organy podatkowe.
Szymon7
Hej, czy Dania podatki od wynagrodzenia różnią się w zależności od rodzaju zawodu lub branży?
ODPOWIEDZ
Bianka Bojko
Tak, stawki podatków od wynagrodzenia w Danii mogą się różnić w zależności od rodzaju zawodu lub branży. Dania stosuje różne stawki podatkowe dla różnych kategorii zawodów lub dziedzin gospodarki
Szymon7
Dziękuje Bianka!
Wisława6336
Czy Dania różni się w zależności od rodzaju działalności gospodarczej?
ODPOWIEDZ
Jacek Lasko
Tak, stawki podatku VAT w Danii mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. Dania stosuje różne stawki VAT dla różnych kategorii towarów i usług. Na przykład, obowiązują inne stawki VAT dla produktów spożywczych, odzieży, elektroniki czy usług hotelarskich. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić obowiązujące stawki podatku VAT dla swojej branży i działalności w Danii.
Dariusz Świderski
Czy ktoś z was próbował już tradycyjnych dań duńskiej kuchni? Chciałbym usłyszeć, jakie smaki są charakterystyczne dla tego kraju i jakie potrawy warto spróbować.
ODPOWIEDZ
Nikola Skwarek
W Danii i polecam spróbować smørrebrød. To klasyczne danie, które składa się z kanapki z różnymi rodzajami wędlin, serów i dodatków.
Bogumił Cyrus
Warto również spróbować "frikadeller" - to duńskie mięso mielone, które podawane jest z sosem i ziemniakami. To jedno z moich ulubionych dań.
Sara Sakowicz
Nie mogę się nie zgodzić, "frikadeller" są pyszne! Ale dla miłośników słodkości, zdecydowanie polecam "wiśniówkę" (danish pastry). To popularne ciasto drożdżowe z nadzieniem, takie jak wiśnie, krem lub marcepan.
Mariola Kucharczyk
Ile się czeka na zwrot z Danii?
Tadeusz5
Czy jestem zwolniony z podatku od samochodu w Danii, jeśli pojazd jest używany wyłącznie w celach służbowych?
ODPOWIEDZ
Mateusz Machnicki
W Danii, jeśli pojazd jest używany wyłącznie w celach służbowych i nie jest używany prywatnie, istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku od samochodu.
Laura Kocurek
Dania podatki- czy w Danii obowiązują jakieś specjalne przepisy podatkowe dla osób zatrudnionych w sektorze IT?
ODPOWIEDZ
Artur Strojny
Tak, w Danii istnieją specjalne przepisy podatkowe dla osób zatrudnionych w sektorze IT, zwane "rządowymi ulgami dla pracowników IT" (Government IT Deductions). Te ulgi pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania dla pracowników z branży IT, co może skutkować niższym obciążeniem podatkowym.
Laura Kocurek
Dzięki Artur.:)
Julia Pakuła
Dzień dobry, czy muszę płacić Dania podatek dochodowy, jeśli tam pracuję jako cudzoziemiec?
ODPOWIEDZ
Filip Drewek
Tak, jeśli pracujesz jako cudzoziemiec w Danii, zazwyczaj będziesz podlegał opodatkowaniu dochodów w tym kraju i będziesz musiał płacić podatek dochodowy w Danii. Jednakże istnieją różnice w przepisach podatkowych w zależności od Twojego statusu rezydencji, czasu pobytu i umów międzynarodowych, które mogą wpływać na Twój obowiązek podatkowy.
Sebastian Lorenc
Gdzie mogę uzyskać pomoc w rozliczeniu z Danii w Polsce?
ODPOWIEDZ
Wioleta563
Możesz uzyskać pomoc w rozliczeniu z Danii w Polsce poprzez skonsultowanie się z polskim doradcą podatkowym, który ma doświadczenie w międzynarodowych kwestiach podatkowych i zna przepisy dotyczące rozliczeń z zagranicznych źródeł dochodu.
Kamila Wieczorek
Jakie są terminy składania podatek Dania rozliczenie, jeśli jestem rezydentem?
ODPOWIEDZ
Dawid Raczyński
Terminy składania rozliczenia podatku w Danii dla rezydentów zależą od rodzaju dochodu. Zazwyczaj rezydenci muszą złożyć roczne rozliczenie podatkowe do 1 maja za poprzedni rok podatkowy.
Julian Gołąbek
Czy muszę składać rozliczenie podatku Dania, jeśli pracowałem tam przez krótki okres czasu?
ODPOWIEDZ
Patrycja44
Tak, jeśli pracowałeś w Danii przez krótki okres czasu i osiągnąłeś tam dochód, zazwyczaj będziesz musiał złożyć rozliczenie podatkowe w tym kraju. Podległość podatkowa w Danii może zależeć od różnych czynników, takich jak czas pracy, rodzaj dochodu oraz międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Kondrad Ułan
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia rozliczenie podatkowego Dania?
ODPOWIEDZ
Barbara Bielawa
Hej Kondrad,
Aby złożyć rozliczenie podatkowe w Danii, potrzebne są ważne i aktualne dokumenty, takie jak:

Dane identyfikacyjne (personalia)
Dokumenty potwierdzające dochody z różnych źródeł (np. zaświadczenia o wynagrodzeniu, zyskach, zasiłkach)
Informacje na temat odliczeń i ulg, jeśli dotyczą danej sytuacji podatkowej
Dokumenty dotyczące ewentualnych wydatków, które mogą być potrącone od podatku
Potwierdzenia o płatnościach dokonywanych do innych krajów, jeśli jesteśmy rezydentami Danii, ale osiągamy dochody za granicą.
Lucyna Winkowska
Cześć wszystkim! Czy ktoś z was zna jakieś interesujące tradycje lub zwyczaje ludowe w Danii?
ODPOWIEDZ
KonstantynD
jedną z ciekawych tradycji w Danii jest "hygge", które można opisać jako poczucie przytulności i relaksu. Duńczycy cenią sobie spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, przy świetle świec, przytulnych wnętrzach i smacznym jedzeniu.
Patryk Skóra
A wiecie, że duńscy mieszkańcy często mają swoje własne flagi, zwane "Dannebrog"? Widziałem, że wiele domów i ogrodów w Danii ozdabia się tymi flagami z dumą.
Oliwia Jakubik
To interesujące!
Ireneusz
Ciekawe... :D
Dionizy
Dania ma w sobie to coś. :)
Bartłomiej
Szukam pomocy w rozliczeniu duńskiego podatku, ktoś coś?
Daniel Domański
Co składa się na podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Cezary233
Podatek dochodowy w Danii składa się z kilku składników, takich jak podatek stanowy, podatek miejski, składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) oraz wkład w rynek pracy (arbejdmarkedsbidrag, czyli AM-bidrag). W Danii istnieje również możliwość dobrowolnego przekazania średnio 0,92% swojego dochodu na cele kościelne.
Teodor
Jak mogę się upewnić, że otrzymam zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Paula333
Aby upewnić się, że otrzymasz zwrot podatku w Danii, musisz wypełnić swoje zeznanie podatkowe prawidłowo, uwzględniając ulgi i odliczenia, do których jesteś uprawniony. Dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty i dowody potwierdzające Twoje dochody i wydatki.
Andrzej Kuliś
Hej, tak z ciekawości zapytam czy lepiej jest mieć wysokie czy niskie odliczenie podatku w Danii?
Ambroży
Ostateczna odpowiedź zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji. Wysokie odliczenie podatku może przyczynić się do obniżenia obciążenia podatkowego, zwiększając dostępne środki na bieżące wydatki. Jednak niskie odliczenie podatku może wiązać się z większymi wpływami finansowymi do państwa, co może być korzystne dla systemów publicznych, takich jak opieka zdrowotna czy infrastruktura.
Sebastian Wasil
Cześć do kiedy muszę płacić podatek w mojej firmie w Danii?
ODPOWIEDZ
Teresa22
rminy płatności podatku w firmie w Danii zależą od rodzaju podatku oraz zasad obowiązujących w danym przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, firmy w Danii mają obowiązek płacić podatki w regularnych okresach, zwykle miesięcznych lub kwartalnych. Na przykład, (moms) jest zazwyczaj rozliczany na podstawie cyklu kwartalnego, podczas gdy podatek dochodowy (skat) jest płacony zwykle co miesiąc lub kwartał, w zależności od wielkości firmy.
Jacek Dula
Co to jest obowiązek. Ktoś może mi wyjaśnić na czym to polega?
ODPOWIEDZ
Igor12121
Obowiązek oznacza, że osoby i firmy mają zobowiązanie do płacenia podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Polega to na odprowadzaniu określonej części swojego dochodu lub wartości majątku na rzecz państwa, które wykorzystuje te środki na finansowanie usług publicznych, infrastruktury i innych działań publicznych.
Eryk Kwiatek
Które firmy płacą najwięcej podatku w Danii? Czy są gdzieś dostępne takie dane?
ODPOWIEDZ
Sandra348
Oczywiście! Dane dotyczące płacenia podatków przez firmy w Danii są dostępne i mogą być uzyskane z różnych źródeł, takich jak raporty podatkowe i statystyki.
Tutaj Ci przesyłam stronkę: https://www.dst.dk/da/
Jacek Prusak
Ile wynosi podatek od działalności gospodarczej w Danii?
ODPOWIEDZ
Kacper Adamek
Witaj, podatki dochodowe w Danii są zróżnicowane w zależności od wysokości dochodu. Wartości stawek podatkowych są następujące: 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK, 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK oraz 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.
Roman Malikowski
Hej! Czy ktoś z was słyszał o tradycyjnym duńskim święcie zwanej "Julefrokost"?
ODPOWIEDZ
Urszula
Oczywiście! "Julefrokost" to tradycyjne duńskie przyjęcie bożonarodzeniowe. Byłem na jednym i było niesamowicie. Czy ktoś jeszcze miał okazję uczestniczyć w tym święcie?
Oskar Podolak
Niestety, nie miałem jeszcze okazji być na "Julefrokost", ale słyszałem, że to prawdziwe święto jedzenia i radości. Jakie są główne elementy tego tradycyjnego przyjęcia?
Nikodem
Z tego, co wiem, "Julefrokost" to prawdziwa uczta z licznymi daniami na stole. Są tradycyjne dania, takie jak smørrebrød, mięso, ryby, ser, a także różnego rodzaju przekąski i słodycze. To jest okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w świątecznej atmosferze.
Sylwia0909
A tak po za tym wiecie jak oblicza się podatek od działalności gospodarczej w Danii?
Aleksander422
Wysokość podatku od działalności gospodarczej w Danii jest ustalana na podstawie różnych czynników, głównie dochodu firmy. Istnieje ogólna wysokość opodatkowania dochodowego dla firm wynosząca 22%, jednak wysokość podatku może być zmieniać się w zależności od dochodu i innych czynników, takich jak ulgi podatkowe czy szczególne okoliczności.
Majk
Cześć. Jak firma płaci podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Roksana
Jestem ciekawa jak opodatkowane są spółki w Danii?
ODPOWIEDZ
Kajetan
Spółki w Danii są opodatkowane na podstawie swojego dochodu.
Bogna
Ile podatku płacą firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Tadeusz Karczewski
Jeśli Twoja firma prowadzi sprzedaż towarów i usług w Danii, konieczne jest opłacanie podatku VAT. VAT, o wysokości 25 procent, jest obowiązkowy i naliczany na cenę sprzedawanych towarów lub usług.
Wojsław77
A konretnie Ile podatku płaci się w ApS?
Mikołaj
Dania to kraj, który miałem okazję odwiedzić i zdecydowanie polecam go każdemu. Jestem pod wrażeniem pięknych krajobrazów, urokliwych miast i przyjaznych ludzi. Kopenhaga, stolica Danii, jest jednym z najpiękniejszych miast, jakie widziałem, z wspaniałymi zabytkami i uroczymi uliczkami.
ODPOWIEDZ
Tomasz Obrzut
Hej! Czy kiedykolwiek byliście w Danii?
ODPOWIEDZ
Kacper Podlaski
Miałem okazję odwiedzić Danię. To wspaniały kraj. Dlaczego pytasz?
Tomasz Obrzut
Jestem ciekaw, jakie są największe atrakcje turystyczne w Danii. Czy możesz mi o nich powiedzieć?
Kacper Podlaski
Jednym z najbardziej znanych miejsc do odwiedzenia jest Kopenhaga, stolica Danii. Znajdziesz tam piękne zabytki, takie jak Mała Syrenka czy Pałac Królewski. Ponadto, warto zobaczyć piękne miasto Aarhus, znane ze swojego muzeum sztuki współczesnej ARoS.
Tomasz Obrzut
Bardzo ci dziękuję za te informacje o Danii. Na pewno zamierzam tam kiedyś pojechać!
Łukasz222
Jak zgłosić podatek dochodowy od osób prawnych w Danii?
ODPOWIEDZ
Hubert553
Łukasz, aby zgłosić podatek dochodowy od osób prawnych w Danii, skontaktuj się z danym urzędem, takim jak Skattestyrelsen (Danish Tax Agency), i zarejestruj swoją firmę. Przygotuj niezbędną dokumentację finansową, taką jak sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe, i dostarcz je w wyznaczonym terminie.
Łukasz222
jeszcze jedną. Ile mogę zarobić bez podatku jako firma w Danii?
Hubert553
W Danii istnieje tzw. "grænseløsning", czyli bezpodatkowy limit dochodu dla firm. Obecnie (stan na rok 2021) limit ten wynosi 50 000 DKK rocznie.
Sebastian737
Cześć, ile podatku muszę zapłacić, jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?
ODPOWIEDZ
Alicja
Wysokość podatku do zapłacenia przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii zależy od różnych czynników, takich jak dochód, rodzaj działalności i stawki podatkowe obowiązujące w kraju.
Michał Filipkowski
A Ile podatku muszę zapłacić, jeśli jestem samozatrudniony w Danii?
Alicja
W Danii osoby fizyczne są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego. Istnieją dwa rodzaje podatków: liniowy podatek dochodowy oraz progresywny podatek. Liniowy podatek dochodowy wynosi 32% i jest przekazywany lokalnym władzom. Natomiast progresywny podatek jest płacony na rzecz skarbu państwa i wynosi 5,64% dla dochodów poniżej 42 tysięcy koron duńskich lub 15% dla dochodów powyżej tej kwoty.
Michał Filipkowski
Dzięki Ala!
Michalina
Bardzo fajny serwis, polecę go swoim znajomym.
ODPOWIEDZ
Daniel
Dokładnie. :))
Piotr Kosakowski
Ktoś ma takie dane Ile podatku płaci przeciętny Duńczyk?
ODPOWIEDZ
Marta
Przeciętny Duńczyk płaci wysokie podatki w porównaniu do innych krajów. W 2021 roku, średnia stawka podatkowa dla osób fizycznych wynosiła około 45%, ale ta liczba może się różnić w zależności od dochodów, stanu cywilnego, liczby dzieci i innych czynników.
Patryk66
To mój pierwszy rok w Danii. Jak obliczyć moje wynagrodzenie po opodatkowaniu w Danii?
ODPOWIEDZ
Wojciech
Witaj! Obliczanie wynagrodzenia netto w Danii może być skomplikowane ze względu na system progresywny. Z Twojego dochodu brutto odlicza się zaliczki na podatek i kwotę wolną od podatku. Pozostała kwota jest opodatkowana według różnych stawek, w zależności od wysokości dochodu. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z online kalkulatorów podatkowych lub skonsultowanie się z doradcą podatkowym, aby uzyskać najdokładniejsze obliczenia.
Eliza
Czy koszty podatkowe są wysokie?
Kuba Kraszewski
Tak, Danii jest znana z jednego z najwyższych systemów podatkowych na świecie. Wysokie stawki podatkowe wspierają duński model socjalny, który obejmuje usługi takie jak bezpłatna edukacja, opieka zdrowotna i bezpieczeństwo socjalne.
Alicja
A Ile procent płacisz podatku podstawowego?
Adrianna96
Witam, czy można odliczyć czynsz od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Filip
Adrianna, niestety, nie możesz odliczyć czynszu od podatku. Jednak są inne wydatki, które mogą być odliczone, takie jak odsetki od kredytów, wpłaty na emeryturę, czy koszty dojazdu do pracy.
Tymon Migdał
Jak opodatkowana jest osoba samozatrudniona w Danii?
Przemek Kalinowski
W Danii osoby fizyczne podlegają dwóm rodzajom podatku dochodowego. Pierwszym z nich jest liniowy podatek dochodowy, który wynosi 32% i jest przekazywany lokalnym władzom. Drugim jest progresywny podatek dochodowy, który zależy od wysokości dochodu. Dla dochodów poniżej 42 tysięcy koron duńskich wynosi on 5,64%, natomiast dla dochodów powyżej tej kwoty wzrasta do 15% i jest przekazywany na rzecz skarbu państwa.
Juliusz Antkowiak
Jakie są różne stawki podatkowe w Danii?
ODPOWIEDZ
Marzena
Podatek od dochodu: Duński system podatkowy jest progresywny. Istnieją trzy stawki podatkowe od dochodu osobistego: podstawowa (na poziomie około 12,14%), średnia (około 15%) i górna (około 15%). Do tego dochodzą lokalne podatki gminne, które wynoszą średnio około 25%.

Podatek od kapitału: Dochód z kapitału, taki jak odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe, podlega podatkowi o stawce 27% do pewnego limitu (około 54,000 DKK w 2021 roku), a powyżej tego limitu stawka wynosi 42%.Kacper Pietrzak
Może dziwne pytanie, ale czy można nie płacić podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Teodor
Niestety, płacenie podatków jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących i mieszkających w Danii
Gabriela
Dlaczego mój rachunek podatek wzrósł, nigdy wcześniej tak nie wzrósł o co może chodzić?
ODPOWIEDZ
Grażyna
Wzrost rachunku podatkowego może wynikać z różnych przyczyn. Może to być związane ze zmianą w Twoich dochodach - na przykład, jeśli zarobiłeś więcej w ostatnim roku, Twój rachunek podatkowy może wzrosnąć. Inne możliwe przyczyny to zmiana sytuacji podatkowej, taka jak kupno nieruchomości, zmiana stanu cywilnego, a nawet zmiany w przepisach podatkowych.
Patryk
Dania to super miejsce dla biznesu. Kto się jeszcze zastanawia to warto tam wyjechać
ODPOWIEDZ
Nikola
Zgadzam się z tobą, ja z mężem już siedzimy w Danii 10 lat i nie narzekamy, to był bardzo dobry wybór.
Iga
Potrzebuje pilnie pomocy! Kto może mi pomóc z podatkami w Danii? Nie wiem co i jak od czego zacząć
ODPOWIEDZ
Karol Witkowski
Iga, ja chętnie Ci pomogę.:)
Iga
Na prawdę? Ale z Ciebie dobra duszyczka, dziękuje!!
Cyprian5
Kurde jak zadzwonić do urzędu skarbowego w Danii, nie mogę nigdzie znaleźć numeru telefonu...
ODPOWIEDZ
Marlena
Już Ci podaje numer telefonu: 72 22 18 18
Blanka Miśkiewicz
Gdzie mogę napisać do urzędu skarbowego w Danii, czy trzeba do nich koniecznie dzwonić?
Marlena
Lepiej zadzwonić.
Marcel
Siemka wszystkim takie pytanko. Jak długo mogę składać korektę rocznego zeznania podatkowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Amelia Wojak
Cześć! W Danii masz możliwość składania poprawek do rocznego zeznania podatkowego do 1 maja roku następującego po roku podatkowym. Jeśli jednak zauważysz błąd po tym terminie, nadal powinieneś zgłosić poprawkę - urząd podatkowy rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie.
Czesława
Bardzo fajny artykuł!
ODPOWIEDZ
Radosław Groch
Treściwie i na temat
Artur73
Wyjazd do Danii to moje marzenie. Mam nadzieje, że kiedyś się spełni
Laura Jarząbek
Trzymamy kciuki Artur. :-)
Renata77
Mam pewne wątpliwości, czy można zalogować się do systemu podatkowego bez NemID?
ODPOWIEDZ
Hugo
Też chciałbym to wiedzieć, jestem ciekawy.
Jakub
W większości przypadków w Danii wymagane jest posiadanie NemID do logowania się do systemu podatkowego.


Norbert
Jakie zawody nie płacą podatków w Danii? Czy ktoś z was w takim zawodzie pracuję ?
ODPOWIEDZ
Jan Radziewicz
W Danii nie istnieje lista zawodów, które są całkowicie zwolnione od płacenia podatków. koszty podatkowe są płacone według progresywnego systemu podatkowego, co oznacza, że wysokość podatku zależy od wysokości dochodu osoby.
Mariusz55
Cześć tam. Gdzie mogę uzyskać pomoc przy rozliczeniu podatkowym w Danii?
Gabriel2222
Do jakiej kwoty nie płaci się podatku dochodowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Malwina Borowiak
kwota wolna od podatku w Danii wynosi 48 000 DKK. Oznacza to, że do tej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego.
Gabriel2222
Do jakiej kwoty nie płaci się podatku dochodowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Nikola Mucha
Jak dziala kwota wolna od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Ernest299
W Danii istnieje wysoka kwota, która jest zwolniona od podatku. W roku 2023 wynosi ona 48 000 DKK, co przeliczając na naszą walutę daje około 30 tysięcy złotych. Dzięki temu wiele osób o niskich dochodach nie będzie musiało płacić podatku i będą mieli szansę na otrzymanie większego zwrotu z Danii.
Nikola Mucha
Dzięki Ernest!
Łukasz Dębek
Kto płaci najwięcej podatków w Danii?
ODPOWIEDZ
Amanda Obrzut
W Danii system podatkowy opiera się na zasadzie progresji, co oznacza, że osoby o wyższych dochodach zazwyczaj płacą więcej podatków. W rezultacie, osoby o wysokich zarobkach, w tym najbogatsi obywatele, zazwyczaj ponoszą największe obciążenie podatkowe.
Łukasz Dębek
Jaka jest najwyższa stawka podatkowa w Danii?
Pola
A może gdzie w Danii płaci się najmniejszy podatek? :D
Kondrad Glinka
Obecnie w Danii stawka podatkowa dla najniższego dochodu wynosi 8,47%. Jest to wysokość opodatkowania obowiązująca dla osób, których dochód znajduje się w najniższym przedziale
Paula9494
Chciałabym dowiedzieć się, Co jest opodatkowane w Danii? Czy wszystkie rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu? Czy istnieją jakieś wyjątki lub ulgi podatkowe? Ciekawi mnie, jakie są główne źródła opodatkowania w Danii i jakie stawki podatkowe są zastosowane.
ODPOWIEDZ
Lejk
W Danii wiele różnych źródeł dochodów podlega opodatkowaniu. Główne źródła opodatkowania obejmują zarobki z pracy, dochody z kapitału, dochody z nieruchomości oraz inne formy dochodów, takie jak zyski z działalności gospodarczej czy dochody z wynajmu.
Błażej
Jak zapłacić podatek w Danii? Chciałbym dowiedzieć się, jakie są dostępne metody płatności oraz jakie kroki powinienem podjąć, aby uregulować swoje zobowiązania podatkowe. Czy mogę zapłacić online lub muszę to zrobić osobiście? Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat!
ODPOWIEDZ
Ksawery Grabiński
Cześć!

Istnieje kilka sposobów, aby zapłacić podatek w Danii. Najwygodniejszą i najczęściej wykorzystywaną metodą jest skorzystanie z usług bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej. izba skarbowa (SKAT) umożliwia płatności podatkowe online, gdzie możesz zalogować się na swoje konto bankowe i dokonać płatności zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie SKAT.

Alternatywnie, można również uregulować podatek osobiście w urzędzie SKAT lub poprzez przekaz pocztowy. W przypadku osobistej wizyty w urzędzie SKAT, możesz przekazać swój formularz podatkowy i dokonać płatności na miejscu.
Weronika
Cześć co to jest AM w Danii?
ODPOWIEDZ
Kuba Modrzewski
Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) to 8-procentowa składka na fundusz pracy w Danii. Jest to opłata brutto, ponieważ cały dochód z pracy zarobkowej lub samozatrudnienia jest opodatkowany na poziomie 8% przed uwzględnieniem innych podatków. Z kolei Sundhedsbidrag to 8-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne w Danii.
Weronika
Dziękuje!
Kuba Modrzewski
:)
Julia Marut
Jakie są progi podatkowe w Danii?
ODPOWIEDZ
Fabian Bazan
8% dla dochodów niższych niż 50 217 DKK,
39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK,
56,5% dla dochodów wyższych niż 558,043 DKK.
Karolica
To moje pierwsze roliczenie. Gdzie rozliczyć podatek w Danii?
ODPOWIEDZ
Robert Matusik
Gratuluję Karolcia pierwszego rozliczenia podatkowego! W Danii proces rozliczania podatku jest dość prosty. Możesz złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe bezpośrednio do (SKAT). Warto skorzystać z ich oficjalnej strony internetowej, gdzie znajdziesz niezbędne informacje, formularze i instrukcje dotyczące rozliczeń podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, możesz również skontaktować się z SKAT telefonicznie lub osobiście.
Alexy363
Cześć wszystkim.
Jak zostać rezydentem podatkowym w Danii?
ODPOWIEDZ
Daria Trześniewska
Jeśli rozważasz stanie się rezydentem podatkowym w Danii, istnieje kilka ważnych czynników, które warto wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, kluczową kwestią jest spełnienie kryteriów rezydentury podatkowej według duńskiego prawa podatkowego. więcej znajdziesz na tej zakładce: https://radner.dk/podatek-dania/
Tymon Paszek
Jak zostać zwolnionym z podatku w Danii?
Grzegorz Opolski
W Danii można uzyskać zwolnienie lub ulgi podatkowe poprzez wykorzystanie progu wolnego od podatku, skorzystanie z różnych ulg podatkowych, inwestowanie w programy emerytalne oraz korzystanie z specjalnych programów i stref oferujących ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.
Bogdan Rosiek
Jak rozliczyć się z pracy w Danii? Zastanawiam się, jak poprawnie rozliczyć swoje dochody z pracy w Danii. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak zacząć ten proces?
ODPOWIEDZ
Marek
Witaj!

Rozliczenie się z pracy w Danii to ważny krok, który warto przemyśleć i podjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby rozliczyć swoje dochody z pracy w Danii, istnieje kilka istotnych kroków do podjęcia.

Po pierwsze, zalecam zapoznanie się z danymi przepisami podatkowymi w Danii. Duńskie prawo podatkowe może być dość skomplikowane, dlatego warto skonsultować się z ekspertem podatkowym. Specjalista ten będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje konkretne pytania i pomóc Ci zrozumieć proces rozliczania się z pracy.

Następnie, gromadź ważne dokumenty związane z Twoimi dochodami i kosztami. Świadectwa zatrudnienia, faktury, potwierdzenia płatności - to tylko kilka przykładów dokumentów, które mogą być niezbędne do poprawnego rozliczenia się z pracy. Zadbaj o ich staranne przechowywanie i organizację.

Powodzenia Bogdan, w razie jakich pytań pisz śmiało. :)
Bogdan Rosiek
Dzięki Marek masz niesamowitą wiedzę... to może wiesz jak odzyskać pieniądze z podatku w Danii?
Marek
Bogdan z tym to do prawnika pewnie będziesz musiał iść
Bogdan Rosiek
Rozumiem, dzięki jeszcze raz.
Sylwia52
Ile wynosi zwrot podatku w Danii? Ile mniej więcej moge się spodziewać zwrotu?:)
ODPOWIEDZ
Ludwik Skibiński
Zwrot podatku w Danii zależy od wielu czynników, takich jak Twój roczny dochód, ilość zapłaconych podatków, a także Twoje indywidualne sytuacje podatkowe, takie jak ulgi podatkowe, które mogą być do Ciebie zastosowane.
Sylwia52
Pięknie dziękuje za odpowiedź!
Ludwik Skibiński
Nie ma żadnego problemu.:)
Miłosz
Ludwik, a czy dieta jest odliczana od podatku w Danii?
Ludwik Skibiński
W Danii istnieje możliwość odliczenia od podatków różnych wydatków, takich jak składki emerytalne i ubezpieczeniowe, alimenty, koszty wyżywienia oraz transport z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. izba skarbowa (SKAT) posiada okres 7 lat na przeprowadzenie kontroli w celu potwierdzenia zgodności tych wydatków z rzeczywistością.
Igor Brózda
jakie podatki płaci się w Danii??
Damian
Ktoś mi może napisać jakie są koszty podatkowe? co i jak?
ODPOWIEDZ
Milena
Cześć, podatek dochodowy w Danii jest stopniowy i składa się z podatku komunalnego, podatku na dochód osobisty oraz dodatkowego podatku od dochodów powyżej pewnej granicy. Stawki podatkowe mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania, ale generalnie wynoszą od 40 do 60 procent dochodu.

Ponadto, również 25% podatek od wartości dodanej (VAT), który jest naliczany do większości towarów i usług. Dodatkowo istnieje podatek od nieruchomości, podatek od samochodów, podatki od spadków i darowizn, a także wiele innych specjalistycznych podatków.
Bartłomiej Pac
Jestem ciekawy jak rozliczyc PIT ZG Dania? ktoś już to ogarniał?
ODPOWIEDZ
Karolina4
Hej, dochody związane z Danii należy zgłosić na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Terminem składania tego dokumentu jest koniec kwietnia w danym roku podatkowym. Jeżeli tego obowiązku nie wykonano, konieczne jest przesłanie korekty za pominięty rok, w której uwzględnione są dochody zarobione w Danii.
Justyna Kanarek
Cześć tak się zastanawiam ile wynosi podatek dochodowy w Danii?
ODPOWIEDZ
Joanna Sielska
W Danii obowiązują różne stawki podatkowe w zależności od wysokości dochodów. Jeśli Twój roczny dochód wynosi mniej niż 50 217 DKK, podatek wynosi 8%. Dochody od 50 217 DKK do 558 043 DKK są opodatkowane stawką 39,2%, natomiast dochody przekraczające 558 043 DKK podlegają stawce 56,5%.
Alicja
Kurde mam z tym problem... jak obliczyć podatek w Danii, nie wiem co i jak jakby ktoś mógłby mi pomóc będę wdzięczna bardzo.
ODPOWIEDZ
Maciej Bańkowski
Jeśli Twój roczny dochód wynosi mniej niż 50 217 koron, będziesz podlegał stawce podatku wynoszącej 8%. Dochody od 50 217 do 558 000 koron podlegają stawce 39,2%, natomiast dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 56,5%.
Juliusz Jaracz
Hej. Jak sprawdzic rozliczenie w Danii?
ODPOWIEDZ
Sara
W Danii karty podatkowe są wystawiane elektronicznie i możemy uzyskać do nich dostęp poprzez nasze osobiste konto w SKAT. Na stronie Urzędu Skarbowego znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej karty podatkowej, takie jak wysokość podatku do zapłacenia czy status rocznego rozliczenia.
Juliusz Jaracz
A ten jeszcze coś chciałem zapytać, Ile trzeba czekać na zwrot z Danii?
Karolina Kryger
Jaka kwota wolna od podatku dania?
ODPOWIEDZ
Franek
W Danii istnieje również wysoka kwota wolna od podatku, która w 2023 roku wynosi 48 000 DKK. W przeliczeniu na polską walutę, jest to około 30 tysięcy złotych. Dzięki temu, wiele osób o najniższych dochodach nie będzie musiało płacić podatku, a niektóre z nich mogą nawet otrzymać zwrot z Danii.
Jakub Ptak
No dobra a jak sprawdzić czy jest zwrot podatku?
Klaudiusz
można skorzystać z internetowej platformy E-tax dostępnej na stronie Skatteforvaltningen (dawne Skat). Można zalogować się na swoje konto i sprawdzić status swojego zwrotu podatku. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je utworzyć, podając niezbędne informacje. Mam nadzieję, że pomogłem. :)
Sandra Sadowska
Cześć, czy sh w Danii jest opodatkowane?
ODPOWIEDZ
Dariusz
W Danii przychód z opodatkowanych działań gospodarczych, takich jak praca na własny rachunek (freelancer) lub prowadzenie działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu. Dochody z takich działalności są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym i są opodatkowane według odpowiednich stawek podatkowych obowiązujących w Danii. Przychody z opodatkowanych działań gospodarczych, w tym przychody z pracy na własny rachunek, zwykle podlegają opodatkowaniu na zasadach podatku dochodowego.
Barbara
Jaka jest stawka VAT w Danii?
Gabriel Juszczak
Jeśli Twoja firma prowadzi sprzedaż towarów i usług w Danii, jesteś zobowiązany do płącenia VAT. VAT wynosi 25 procent i jest naliczany na wartość sprzedawanych towarów lub usług.
Teresa Wąs
Ile podatku płacą w Danii mieszkańcy?
ODPOWIEDZ
Krystian733
Czy można odliczyc dojazdy do Polski z Danii?
ODPOWIEDZ
Patrycja Banasik
Jeśli ponoszą Państwo koszty dojazdu do pracy, mają Państwo możliwość ubiegania się o ulgę podatkową. Można odliczyć również koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Danii.
Kuba Sopko
Sprzedałem niedawno auto. Jak odzyskać podatek za auto z Danii?
ODPOWIEDZ
Agnieszka
Jeśli chcemy odzyskać zwrot podatku, musimy złożyć stosowną aplikację eksportową (druk 21.044) do SKAT. Dołączamy do niej kopię dowodu rejestracyjnego, a wszystko możemy wysłać mailem.
Sebastian8
A Ile kosztuje rejestracja samochodu w Danii?
Daniel Tokarczyk
256 ZŁ
Wiktor3632
Ile trzeba zarabiać miesięcznie żeby przekroczyć
ODPOWIEDZ
Julia94
Wysokość progu podatkowego w Danii zależy od kilku czynników, takich jak stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, zastosowane ulgi podatkowe itp. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe dochody, tym wyższe stawki podatku. W 2021 roku dla osób samotnych w Danii, próg podatkowy wynosił około 55 000 DKK brutto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że te kwoty są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych przepisów podatkowych. Aby uzyskać bardziej precyzyjne informacje na temat aktualnych progów podatkowych w Danii, zaleca się skonsultowanie z aktualnymi przepisami podatkowymi lub danym w Danii.
Wiktor3632
Teraz już wiem, dziękuje Julia :-)
Bianka Oleńska
Co można rozliczyc w Danii?
ODPOWIEDZ
Marcin
Możesz dokonać odliczenia wydatków związanych z dojazdem do pracy, zakwaterowaniem, prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego oraz kosztami wyżywienia.
Anton Granat
Jak działają koszty podatkowe?
ODPOWIEDZ
Martyna Sisak
koszty podatkowe działają na zasadzie progresywnego opodatkowania dochodów. Stawki podatku dochodowego różnią się w zależności od wysokości dochodów. Obowiązuje również na towary i usługi, którego stawka wynosi ogólnie 25%.
Jagoda Florek
Dzień dobry. Jak wyplacic pieniądze ze SKAT? Bo za bardzo nie siedzę w tym temacie.
ODPOWIEDZ
Wojciech
izba skarbowa wysyła pieniądze wyłącznie drogą elektroniczną. Do tego celu wykorzystuje się specjalny rachunek bankowy, znany jako Nemkonto, który jest przeznaczony specjalnie do celów podatkowych.
Izabela Dybas
a jak dlugo czeka się na zwrot podatku w Danii?
Kajetan Banicki
Siemka, takie pytanko - jak przeliczyć podatek zapłacony w Danii na złotówki?
ODPOWIEDZ
Bogusław
Aby przeliczyć podatek zapłacony w Danii na złotówki, należy zastosować aktualny kurs wymiany walut. Kurs wymiany jest zmienny i ulega codziennym fluktuacjom na rynkach walutowych. Najłatwiej skorzystać z narzędzi online, takich jak kalkulator walutowy lub platformy wymiany walut, które dostarczają aktualne kursy wymiany między danymi walutami. Wprowadź kwotę podatku zapłaconego w Danii i wybierz odpowiednią walutę (DKK) oraz walutę docelową (PLN), aby otrzymać przeliczoną wartość w złotówkach. Pamiętaj, że kurs wymiany może się różnić w zależności od dostawcy i opłat związanych z wymianą walut, więc warto porównać różne opcje, aby uzyskać najlepszy kurs wymiany.
Sandra
Bardzo przydatne, dziękuje! ;)
Marlena
Jak sprawdzić czy jest zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Julita Marcinek
Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci zwrot podatku w Danii, można skonsultować się z informacjami zawartymi w skattemelding (karcie podatkowej), skontaktować się z SKAT lub skorzystać z usług doradcy podatkowego.
Oskar
Cześć, jak ustawić kartę podatkowa w Danii?
ODPOWIEDZ
Michał Moraczewski
Cześć, aby otrzymać kartę podatkową w Danii, należy złożyć wniosek w urzędzie podatkowym SKAT lub wypełnić formularz elektroniczny. Wymagane dokumenty to numer CPR (odpowiednik numeru PESEL), pozwolenie na pobyt oraz dokument tożsamości. Złożony wniosek jest zwykle rozpatrywany w ciągu około 6 tygodni od jego złożenia.
Oskar
Dzięki wielkie Michał. :)
Makks
Co jest zwolnione z podatku w Danii?
Kacper Białkowski
Ile kosztuje rozliczenie pitu z Danii?
ODPOWIEDZ
Adrianna Kozak
W naszym biurze podatkowym, za rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce, pobieramy opłatę w wysokości tylko 150 zł (35 €) w przypadku składania deklaracji indywidualnej lub 200 zł (45 €) w przypadku rozliczenia wspólnego.
Kamila Kogut
Ktoś z was dostał wakacyjne? Ile wynosi wakacyjne w Danii?
ODPOWIEDZ
Nikodem Galik
Pracownicy zyskują prawo do 2,08 dni płatnego urlopu za każdy miesiąc przepracowany w roku rozliczeniowym, co łącznie daje 5 tygodni na rok. Jeśli w kraju pochodzenia pracownika przysługuje krótszy okres urlopu niż 5 tygodni, pracodawca jest zobowiązany do uzupełnienia go do tego wymaganego poziomu.
Adam Pelowski
ktoś mi może pomóc. Jak sprawdzić zwrot z Danii
Roman Rudek
Witam. Jak sprawdzic czy mam kartę podatkową w Danii?
ODPOWIEDZ
Maryla
Cześć Roman, aby sprawdzić swoją kartę podatkową, można zalogować się na stronie skat.dk/tastselv i wybrać opcję karta podatkowa.
Stefan
Czy dochody z Danii trzeba rozliczyć w Polsce?
ODPOWIEDZ
Żaneta
Osoba, która pracuje w Danii od 2021 roku, jest zobowiązana do rozliczenia swoich dochodów pochodzących z Danii w polskim Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie dochodów z Danii w Polsce opiera się na metodzie proporcjonalnego odliczenia, która służy do ustalenia podatku należnego w Polsce na podstawie dochodów osiągniętych w Danii.
Dominika Żuromska
Cześć! Wiecie może kiedy zwrot podatku w Danii 2023?
ODPOWIEDZ
Dorota
Też jestem ciekawa jak ktoś będzie wiedział proszę dać znać. :)
Sylwester84
Co to jest NemKonto w Danii?
ODPOWIEDZ
Jarosław
NemKonto to specjalne konto bankowe w Danii, które jest wykorzystywane przez izba skarbowa (SKAT) do dokonywania różnych transakcji związanych z podatkami i świadczeniami publicznymi.

Konto NemKonto jest obowiązkowe dla każdej osoby mieszkającej w Danii. Jest to główne konto bankowe, na które SKAT dokonuje wpłat zwrotu podatków, świadczeń socjalnych, zasiłków, wypłat z ubezpieczenia itp. Dzięki NemKonto, te płatności są realizowane bezpośrednio na wskazane konto bankowe, co ułatwia i przyspiesza proces przekazywania środków.
Sylwester84
Dzięki!
Wioletta Śnieg
Jak często trzeba płacić podatek od działalności gospodarczej w Danii?
Amelia
Cześć wszystkim. Jak sprawdzić kiedy otrzyma się zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Ernest
Hej Amelia, aktualny status naszego zeznania podatkowego nie jest dostępny, ponieważ izba skarboway nie udostępnia takich informacji. Dlatego nie mamy pewności, kiedy możemy spodziewać się zwrotu podatku i musimy być cierpliwi.
Paula Grochowska
Osoby, które mają prawo do zwrotu z Danii, zazwyczaj muszą oczekiwać około 6 miesięcy na otrzymanie należnych środków. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego zwrotu nadpłaty, a wspomniany okres 6 miesięcy stanowi maksymalny czas, w którym Urząd Skatteetaten (SKAT) przetwarza i wypłaca nadpłacone środki.
ODPOWIEDZ
Marcin Bielat
Dziękuje!
Wioletta
Również dziękuje, szukałam takiej odpowiedzi! :-)
Marcin Bielat
Kiedy SKAT wysyła rozliczenia?
ODPOWIEDZ
Paula Grochowska
Od 14 marca 2023 do 31 marca 2023 Urząd Skatteetaten będzie wysyłał skattemeldingi. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości wpływu na czas otrzymania własnego skattemeldinga. Natomiast pewne jest, że do 1 kwietnia 2023 każda osoba powinna już posiadać swoje skattemeldingi.
Marcin Bielat
Świetnie dziękuje Paula za odpowiedź :))
Marcin Bielat
A jeszcze jedną Paula możesz wiesz Ile czasu czeka się na zwrot podatku w Danii?
Cezary84
Gdzie na picie jest kwota do zwrotu w Danii?
ODPOWIEDZ
Marlena Jachim
W Danii, informacje dotyczące kwoty do zwrotu podatku (tilbagebetaling) można znaleźć na rozliczeniach podatkowych oraz w odpowiednich dokumentach podatkowych przekazywanych przez izba skarbowa(SKAT). Kwota do zwrotu jest określana na podstawie rozliczenia podatkowego, uwzględniając różne czynniki, takie jak dochody, ulgi podatkowe, odliczenia oraz płatności dokonane w okresie rozliczeniowym. Po złożeniu rozliczenia podatkowego w Danii, można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku lub w przypadku braku zobowiązań podatkowych, uzyskać kwotę do zwrotu.
Ewelina Helińska
Masakra, Dlaczego koszty podatkowe są tak wysokie?
2Karol Wojnar
Hej wszystkim nurtuje mnie takie pytanie może ktoś mi odpowie na nie: Komu należy się zwrot podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Roksana Pawlak
Ktoś coś wie? Też jestem ciekawa.
Jerzy
Ile kosztuje rozliczenie PIT z Danii?
ODPOWIEDZ
Justyna Stygar
Koszt rozliczenia podatku dochodowego z Danii może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności oraz wybranej metody rozliczenia. W przypadku skorzystania z usług profesjonalnego doradcy podatkowego, opłata za usługę może być ustalana na podstawie czasu poświęconego na rozliczenie, złożoności sytuacji podatkowej oraz innych czynników. Ceny usług doradców podatkowych mogą się różnić, dlatego warto uzyskać konkretne informacje od konkretnych usługodawców.
Olga Solecka
Jaka jest kwota wolna od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Przemek Niec
Wysoka kwota wolna od podatku, która w 2023 roku wynosi 48 000 DKK. Przeliczone na polską walutę, jest to równowartość około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że wiele osób o najniższych dochodach w ogóle nie będzie musiało płacić podatku i będzie miało szansę na otrzymanie wyższego zwrotu z Danii.
Olga Solecka
O teraz wiem dziękuje. :))
Karol Majeski
Kiedy SKAT wypłaca zwrot podatku w Danii?
Maryla
Jak rozliczyć zarobki z Danii?
ODPOWIEDZ
Piotr Połczyński
Jeśli osoba osiągnęła dochody w Danii, konieczne jest najpierw rozliczenie tych dochodów w Danii, a następnie dodatkowo wypełnienie formularza PIT-36/ZG w Polsce. Jednak jeśli osoba nie miała żadnych dochodów w Polsce, nie ma potrzeby składania zeznania podatkowego.
Szymon Ruszczyk
Jakie podatki płaci się w Danii?
ODPOWIEDZ
Nikodem Kułaga
W Danii płaci się podatek dochodowy podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn oraz lokalne podatki.
Albert
O co chodzi z podwójnym podatkiem w Danii?
ODPOWIEDZ
Hanna Kapustka
Podwójne opodatkowanie występuje wtedy, gdy dochód jest opodatkowany przez co najmniej dwa kraje, co może prowadzić do sytuacji, w której podatnik musi płacić podatki zarówno w kraju, w którym pracuje, jak i w kraju, w którym jest rezydentem. W przypadku Danii, istnieją umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane z wieloma krajami, które mają na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu.
Albert
Kto będzie musiał płacić podwójny podatek w Danii?
Remigiusz Rekowski
Podwójne opodatkowanie dotyczy sytuacji, w której osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody w kraju innym niż ich rezydencja podatkowa, mogą być poddane opodatkowaniu zarówno w kraju, w którym osiągnęły te dochody, jak i w kraju swojego rezydencji podatkowej.
Ewa Byczek
Dziękuje Stefan.
ODPOWIEDZ
Małgorzata Łazarz
Co można odliczyc od podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Sergiusz
Masz możliwość odliczenia różnych kosztów związanych z dojazdem do pracy, zakwaterowaniem, prowadzeniem podwójnego gospodarstwa oraz wyżywieniem.
Ewa Byczek
a co to SKAT Dania?
Stefan Nietupski
SKAT to instytucja skarbowo-podatkowa w Danii, która ma na celu egzekwowanie należności podatkowych od podatników w Danii. Jest to organ wykonawczy odpowiedzialny za monitorowanie i pobieranie podatków od zarówno obywateli danego kraju, jak i cudzoziemców, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej po zakończonym roku podatkowym.
Przemysław
Jak odliczyc dojazdy do pracy w Danii? Czy można w ogóle to zrobić?
ODPOWIEDZ
Maria Wolińska
W Danii istnieje możliwość odliczenia kosztów dojazdu do pracy w ramach podatkowych ulg. Osoby pracujące w Danii mogą skorzystać z tzw. ulgi za dojazdy, która umożliwia odliczenie kosztów podróży między miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Aby skorzystać z ulgi za dojazdy, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak dystans między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Wielkość odliczenia zależy od odległości podróży oraz środka transportu używanego do dojazdów (np. samochód, rower, transport publiczny).
Gabriel
Jak wysokie są koszty podatkowe?
ODPOWIEDZ
Kinga
W Danii obowiązują zróżnicowane stawki podatku dochodowego, które uwzględniają różne przedziały dochodowe. Oto szczegóły dotyczące stawek podatku dochodowego w Danii:

-Dochody niższe niż 50 217 DKK podlegają opodatkowaniu stawką 8%. Ta niższa stawka służy do ulgowego opodatkowania osób o niższych dochodach, co może przyczynić się do korzystniejszej sytuacji podatkowej dla tej grupy.

-W przypadku dochodów w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 DKK, wysokość opodatkowania wynosi 39,2%. Jest to stosunkowo wyższa stawka, która obejmuje większą część skali dochodowej i jest stosowana do umiarkowanie wyższych zarobków.

-Natomiast dla dochodów przekraczających 558 043 DKK obowiązuje wysokość opodatkowania wynosząca 56,5%. Ta najwyższa stawka dotyczy osób o najwyższych dochodach, które są obciążane proporcjonalnie wyższym procentem swojego przychodu.

Warto pamiętać, że te stawki podatku dochodowego w Danii mogą wpływać na ogólną kwotę podatku, którą trzeba zapłacić w zależności od osiąganych dochodów.
Kornelia Dula
Jaki zwrot z Danii? Ktoś już miał?
ODPOWIEDZ
Jakk
Też jestem ciekawy ktoś już miał i może się podzielić informacja?
Jerzy Siekierski
Hejka, ile wynosi podatek minimalny w Danii?
Rafał
Hej, czy w Danii są wysokie podatki?
ODPOWIEDZ
Tytus Koźmiński
W Danii stawki podatku dochodowego są następujące:

8% dla dochodów niższych niż 50 217 DKK,
39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
56,5% dla dochodów wyższych niż 558 043 DKK.
Sara
Huhuh temat bardzo ważny. Jak rozliczyć się z podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Ilona Ryczek
Obowiązek rozliczenia podatku dotyczy każdej osoby, która podejmuje legalną pracę w Danii. Aby złożyć rozliczenie podatkowe w duńskim urzędzie skarbowym, konieczne jest złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok w urzędzie skarbowym SKAT. Termin składania rozliczenia podatkowego przypada na 1 maja lub 1 lipca.
Adrian Gierek
A co zrobić żeby nie wejść w drugi próg .
Tamara Gwizdała
Adrian Gierek, W roku 2023 w Danii, kwota wolna od podatku wynosi 48 000 DKK, co przeliczone na polską walutę daje kwotę powyżej 30 000 złotych. Oznacza to, że jeśli zarobki osiągnięte w Danii przez cały rok nie przekraczają 48 000 DKK
Adrian
Dzięki Tamara za pomoc.
Tamara Gwizdała
Do usług. :)
Łukasz1
Nie ma sprawy jak będziesz miał więcej pytań pisz śmiało pod tym komentarzem. ;)
ODPOWIEDZ
Witek
Czołem wszystkich. Ile podatku placi się w Danii?
ODPOWIEDZ
Łukasz1
Dochody w wysokości do 558 000 koron podlegają opodatkowaniu stawką 39,2%, natomiast dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 56,5%. Dodatkowo, dochodzą jeszcze podatki lokalne, których wysokość zależy od miejsca zamieszkania, podatek na fundusz pracy w wysokości 8% oraz ubezpieczenie społeczne w wysokości 6%. wysokość opodatkowania VAT jest jednolita i wynosi 25%. Co do urlopu, potrzebuję więcej informacji, aby udzielić dokładniejszej odpowiedzi.
Feliks
A wiesz może jak wyrobić kartę podatkowa w Danii?
Łukasz1
Aby uzyskać kartę podatkową w Danii, należy udać się do urzędu podatkowego SKAT lub wypełnić formularz elektroniczny. Wymagane dokumenty to numer CPR (odpowiednik numeru PESEL), pozwolenie na pobyt oraz dokument tożsamości. Wniosek jest zazwyczaj rozpatrywany w ciągu maksymalnie 6 tygodni od złożenia.
Feliks
Dziękuje Łukasz!
Aurelia Świerk
Czy pracując w Danii trzeba rozliczać się z podatku w Polsce?
ODPOWIEDZ
Marek85
Jeżeli od 2021 roku pracujesz w Danii, musisz rozliczyć swoje dochody z Danii w polskim Urzędzie Skarbowym. Procedura ta opiera się na metodzie proporcjonalnego odliczenia, która służy do ustalenia podatku należnego w Polsce na podstawie dochodów uzyskanych w Danii.
Dominik Banaś
Bardzo przydatna odpowiedź!
Kamil
Siemka, co to oznacza podwójne opodatkowanie Dania?
ODPOWIEDZ
Anton5
Podwójne opodatkowanie występuje, gdy dochód podlega opodatkowaniu przez co najmniej dwa kraje. Często ma to miejsce, gdy osoba mieszka w jednym kraju, ale pracuje w innym, lub gdy osoba jest czasowo oddelegowana do pracy za granicą.
Amanda Polega
Jestem nowa tym temacie. Co to jest SKAT w Danii?
ODPOWIEDZ
Teodor4
SKAT to instytucja skarbowo-podatkowa w Danii, która odpowiada za egzekwowanie należności podatkowych od obywateli tego kraju oraz od obcokrajowców, którzy mają obowiązek złożyć deklarację podatkową po zakończeniu roku podatkowego.
Amanda Polega
Bardzo dziękuję za szybko odpowiedź. :)
Mateusz Kalita
Cześć. Jestem nie pewny dlatego zapytam was. Co grozi za niezapłacenie podatku w Danii?
ODPOWIEDZ
Alicja
Hej. Jeśli nie złożysz deklaracji podatkowej w duńskim urzędzie, będziesz podlegał karze w wysokości do 5000 DKK, czyli ponad 3 000 zł.
Mateusz Kalita
O kurde to lepiej płacić...
Potrzebujesz księgowości w Danii?